Timmervälta i vårsnö.

Virkespriserna fortsatt uppåt andra kvartalet

Nyhet | Statistik - 23 augusti 2022

Under andra kvartalet 2022 ökade leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved i jämförelse med första kvartalet 2022. Priset på sågtimmer ökade med drygt 3 procent och massaved med knappt 9 procent.

I Norra Norrland ökade sågtimmerpriset mest med knappt 6 procent följt av Svealand med drygt 2 procent. I både Södra Norrland och Götaland ökade sågtimmerpriset med cirka 1 procent.

När det gäller priset på massaved ses stora regionala skillnader och ökningen var störst i Svealand med 14 procent medan massavedspriserna i Norra Norrland var oförändrade. I Götaland ökade massavedspriserna med drygt 7 procent medan de i Södra Norrland ökade med knappt 4 procent.

Fortsatt uppgång vid jämförelse med andra kvartalet 2021

Även när jämförelsen görs mot andra kvartalet 2021 syns ökande virkespriser. Sammantaget ökade sågtimmerpriset med drygt 15 procent. Regionalt syns ökning med 12 procent i både Svealand och Södra Norrland. Även i Norra Norrland och Götaland ökade priserna med knappt 15 respektive drygt 13 procent.

Massavedspriset ökade som helhet med knappt 17 procent. Ökningen var störst i Götaland med drygt 18 procent, därefter Svealand med knappt 14 procent. Även i Norrland ökade massavedspriserna med knappt 9 procent i Södra Norrland och med knappt 7 procent i Norra Norrland.

Förklaring

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.

Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter