Timmerbil lastar på skogsbilväg

Viktig regellättnad för lagring av timmer

Pressmeddelande - 17 juni 2020

Idag har regeringen fattat beslut om en tillfällig regellättnad för att skogsbruket snabbare ska kunna utöka lagringen av timmer. Beslutet är avgörande för att granar som angripits av granbarkborre ska kunna avverkas och transporteras ut ur skogen.

– Skadeläget i skogen är mycket allvarligt, och den huvudsakliga bekämpningsåtgärden mot granbarkborre just nu är att hitta, avverka och transportera bort skadade träd så fort som möjligt. Därför ser vi mycket positivt på den här regellättnaden, säger Jenny Morgansson, biträdande projektledare för granbarkborreprojektet Stoppa borrarna, på Skogsstyrelsen.

Det ökade lagringsbehovet är en följd av en vikande efterfrågan på virke på grund av covid-19-pandemin, samtidigt som det pågår ett omfattande granbarkborreangrepp i Götaland och Svealand. Det finns därför ett brådskande behov av att avverka och transportera ut angripet virke ur skogen under svärmningsperioden.

Ändringen i regeringsbeslutet innebär att den tillståndsplikt som finns idag vid lagring av en större mängd virke kommer att ersättas med en anmälningsplikt. Det innebär att processen för att få tillstånd för utökad lagring som i normalfallet uppskattas ta minst sex månader kan kortas ned till ett antal veckor.

– Med tanke på det svåra skadeläget är det är nu viktigt att både skogsbruket och ansvariga myndigheter samverkar och gör sitt yttersta för att regellättnaden ska få önskad effekt.

Dagens beslut är ett resultat av ett nära samarbete mellan berörda myndigheter, kommuner och skogliga aktörer som inom ramen för samverkansprojektet Stoppa borrarna uppmärksammat behovet.

Ändringen görs både för tillfälliga terminaler och för utökning av befintliga lagringsplatser och gäller till och med den 31 mars 2021.

Kontakt

Kontakt