Foto av kalkbarrskog på våren. Foto Johan Nitare

Upplev friluftslivets år i artrika skyddade områden

Nyhet | Regionalt - 19 maj 2021

Friluftsliv i skyddad natur är temat för friluftslivets år under maj månad i satsningen Luften är fri. Många av de skyddade områdena ligger nära vägar och är därför lättåtkomliga för besök. Du hittar dessa lätt genom karttjänsten Skogens pärlor. Skogsstyrelsen är en av många samarbetspartners i satsningen.

Friluftsliv i skyddad natur är temat för maj månad. Skogsstyrelsen arbetar med att formellt skydda skog genom bildande av biotopskyddsområden och naturvårdsavtal. I formellt skyddade områden har du möjlighet att besöka vackra artrika miljöer med höga bevarandevärden. Många av de skyddade områdena ligger nära vägar och är därför lättåtkomliga för dig som besökare.

Att tänka på inför ditt besök

Vid biotopskydd och naturvårdsavtal utgår ersättning till markägaren, som alltså fortsatt äger marken. Yttergränserna för biotopskydd och naturvårdsavtal markeras ut i terrängen så att du lätt kan hitta dem men det finns inga särskilt anordnade parkeringsplatser, informationsskyltar och annan tillgänglighetsanpassning.

I dessa områden har du stora möjligheter att upptäcka fina, opåverkade och variationsrika skogsmiljöer. Samtidigt har du ett ansvar att visa hänsyn till de arter och naturvärden som området skyddats för och till markägarens äganderätt.  Allemansrättens grundregel – inte störa, inte förstöra – är bra att använda sig av.

Det har blivit tydligt under pandemin att skog och natur är en viktig plats för sociala möten. När fler vistas ute i naturen kan det lätt bli trängsel i mer populära områden och då kan andra områden utgöra alternativ för friluftsliv och rekreation.

– Ofta finns det väldigt fina skogsområden att besöka nära där man bor som man kanske inte alltid tänker på, säger Kristina Thureson samordnare för Friluftslivets år på Skogsstyrelsen.

En mångfald av biotoper

Under 2020 bildade Skogsstyrelsen 27 nya biotopskyddsområden och 8 nya naturvårdsavtal i de fyra nordligaste länen. Störst skyddade arealer bildades i Norrbotten följt av Västerbotten om totalt 210 respektive 96 hektar. I Jämtland skyddades under förra året en areal om totalt cirka 70 hektar medan 14 hektar skyddades i Västernorrland.

– Den vanligaste biotoptypen för både naturvårdsavtal och biotopskydd är äldre naturskogsartade skogar men årligen skyddas en stor variation av skogsbiotoper som är viktiga för många olika arter. Miljöerna är många gånger unika och vackra att besöka, säger Johan Åberg specialist områdesskydd på Skogsstyrelsen.

Utöver naturskogsartade skogar bevarades under 2020 en rad andra biotoper; barrskog på kalkrik mark i Jämtland, gammal barrskog på sandmark i Västernorrland, strandskog i Norrbotten och ravinskogar i Västerbotten är några exempel.

Kalkbarrskogar har en speciell markkemi som ofta hyser en stor artrikedom av örter, kärlväxter och marksvampar. Dessa skogar kan vara vackra att besöka på vår och försommar när blåsippor, violer och olika orkidéer ger liv åt skogen. För dig som fågelskådar kan strandskogar i anslutning till vatten vara intressanta att besöka. Strandskogen drabbas periodvis av översvämningar som skapar lövrika skogar med mycket död ved och är en viktig biotop för många fåglar.

Kontakt

Kontakt