Hornån.

Uppdrag om nyckelbiotoper redovisat

Nyhet - 02 april 2019

Skogsstyrelsen har nu redovisat uppdraget om den landsomfattande inventeringen av nyckelbiotoper till regeringen. Redovisningen gäller 2018. Från och med 2019 bedrivs inte längre något arbete med en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper.

I redovisningen beskriver Skogsstyrelsen resultatet av den landsomfattande nyckelbiotopsinventering som startade under 2018. Redovisningen tar också upp den areella omfattningen av nya registrerade nyckelbiotoper under året, formellt skydd av dessa, samt hur mycket nyckelbiotoper på nyckelbiotopsrika brukningsenheter som har fått formellt skydd.

Här är några av siffrorna.

Antal registrerade nyckelbiotoper

  • I Skogsstyrelsens databas finns 67 226 aktiva nyckelbiotoper med en areal på 234 333 hektar, som inventerades till och med år 2018. I siffrorna ingår inte nyckelbiotoper som storskogsbruket och mellanskogsbruket själva har identifierat på egen mark.
  • 305 nyckelbiotoper om 5 946 ha registrerades som ett resultat av den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen 2018.
  • 881 nyckelbiotoper om 4 157 ha registrerades i samband med andra verksamheter 2018.


Skydd av nyckelbiotoper

  • Totalt har 321 hektar nyckelbiotoper, vilka registrerats under 2018, också skyddats formellt under 2018.
  • Under 2018 har 2 597 hektar nyckelbiotoper på nyckelbiotopsrika brukningsenheter på småskogsbrukets innehav skyddats formellt. Cirka hälften av arealen har skyddats i form av biotopskydd och hälften i form av naturreservat.
  • Knappt 370 hektar nyckelbiotop på nyckelbiotopsrika brukningsenheter har skyddats genom naturvårdsavtal.

Bakgrund

Skogsstyrelsen fick i maj 2018 regeringens uppdrag att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper. I samband med riksdagens beslut om budgeten för 2019 togs finansieringen för genomförandet av den landsomfattande inventeringen av nyckelbiotoper bort. Skogsstyrelsen bedriver sedan 1 januari 2019 ingen verksamhet med landsomfattande inventering av nyckelbiotoper.


 

Kontakt