Lastning av timmer i skogen. Foto: MostPhotos

Uppåt för virkespriserna 2022

Nyhet | Statistik - 24 januari 2023

2022 ökade sågtimmerpriset med 14 procent och massavedspriset med 19 procent jämfört med 2021. Priserna är volymvägda genomsnittspriser för leveransvirke och avser löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflation.

Sågtimmerpriset avser årliga genomsnittspriser för sågtimmer av tall och gran. Regionalt syns vissa skillnader i utvecklingen för sågtimmer. Under 2022 har sågtimmerpriserna i Götaland stigit med 12 procent jämfört med 2021 medan de i Norra Norrland ökade med 11 procent.

Priset på massaved avser årliga genomsnittspriser för massaved av tall, gran och björk. Regionalt syns vissa skillnader i utvecklingen för massavedspriserna. Under 2022 har massavedspriserna i Norra och Södra Norrland stigit med knappt 8 respektive 9 procent.

Den avverkade volym som ligger till grund för statistiken har minskat med mer än hälften under den senaste 20-årsperioden vilket gäller både för volymen sågtimmer och för volymen massaved. Leveransvirke utgör en liten andel av den totala virkesförsäljningen. Den sammanlagda volymen för sågtimmer och massaved i underlaget uppgick 2022 till drygt 3,4 miljoner kubikmeter fast mått under bark.

Fortsatt uppåt även under fjärde kvartalet

I samband med ny årsstatistik för 2022 presenteras även statistik för 2022 års sista kvartal. Likt tredje kvartalet 2022 fortsatte både sågtimmer och massavedspriser för leveransvirke att stiga. Sammantaget ökade sågtimmerpriset med knappt 3 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2022. Ökningen för sågtimmer var störst i Götaland med drygt 4 procent medan ökningen i Svealand var 3 procent. I Norra Norrland ökade sågtimmerpriserna med 2 procent medan de i Södra Norrland var oförändrade. Sammantaget ökade massavedspriset med 17 procent i hela landet under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2022.

Förklaringar

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.

Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i ett statistikfaktablad och i vår statistikdatabas.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter