Sören Petersson, affärsområdeschef Holmen Skog, ordförande i arbetsgruppen Jämställt arbetsliv, Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten och Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen, var alla med och fattade beslut om de nya målen för jämställdhet inom skogssektorn 25 april 2023. Foto: Rikard Flyckt. Foto: Rikard Flyckt

Unikt råd klubbade mål för jämställdhet inom skogssektorn

Pressmeddelande - 26 april 2023

Den unika satsningen på Skogssektorns jämställdhetsråd börjar nu ta tydlig form. Vid rådets möte den 25 april beslutades hur arbetet för en jämställd skogssektor konkret ska fortsätta. För första gången har gemensamma mål tagits fram.

Skogssektorns jämställdhetsråd är det första exemplet i Sverige på att en hel bransch går samman för att gemensamt verka för jämställdhet. Representanter för skogssektorns alla delar ingår i rådet, och syftet med arbetet är att nå en jämställd skogssektor.

– Jämställdhetsrådet är ett inspirerande initiativ med tydlig potential som vi kommer att följa med stort intresse. Jämställdhet är nödvändigt för en hållbar utveckling och det är positivt att skogssektorn visar ledarskap med denna satsning. Det kommer att gynna både skogssektorn och samhället i stort. Jämställdhetsrådet är helt i linje med hur vi ser att aktörer behöver samverka kring utpekade jämställdhetsproblem, säger Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten, som medverkade vid rådets möte.

Nya mål inom tre områden

Skogssektorns jämställdhetsråd bildades hösten 2022. Under de första månaderna 2023 har arbetet i huvudsak fokuserat på att de tre ingående arbetsgrupperna – Jämställd utbildning, Jämställt arbetsliv och Jämställt enskilt skogsägande – har tagit fram fördjupade delmål för det fortsatta arbetet. Vid rådsmötet beslutades beskrivningar av delmålen, liksom inriktningen för det fortsatta arbetet. Delmålen utgår ifrån Sveriges beslutade jämställdhetspolitiska mål och är formulerade så här:

Jämställd utbildning: Utbildnings-/studiemiljö fri från diskriminering och kränkande särbehandling samt En öppen och inkluderande utbildnings-/studiemiljö.

Jämställt arbetsliv: Skogssektorns organisationer är attraktiva arbetsgivare för både kvinnor och män, där de behandlas likvärdigt och har samma makt att forma såväl sektorns som sin egen utveckling.

Jämställt enskilt skogsägande: Lika förutsättningar att bli och vara skogsägare.

Indikatorer följs och mäts

Arbetsgrupperna har också tagit fram problembeskrivningar och förslag på indikatorer inom respektive område. I arbetsgruppernas fortsatta uppdrag ingår bland annat att utforma förslag för hur de beslutade delmålen ska nås, och att föreslå indikatorer och metoder för att mäta och beskriva utvecklingen inom området.

– Det känns väldigt bra att vi nu tillsammans har formulerat tydliga mål för sektorn, men framför allt gläds jag åt det stora engagemang som finns för det kommande arbetet att ta fram åtgärder och driva förändring, säger Sören Petersson, affärsområdeschef för Holmen Skog och ordförande i arbetsgruppen Jämställt arbetsliv.

Arbetsgrupperna ska redovisa resultaten av det fortsatta uppdraget i februari 2024.

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt