Två unga pärlugglor.

Tydligare regler för fåglar från 1 oktober

Nyhet - 03 oktober 2022

Från och med 1 oktober gäller nya regler för hur fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen. För skogsbruk innebär förändringarna att fridlysningen gäller på populationsnivå och inte för enskilda individer.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket publicerar nu en gemensam tolkning och vägledning om vad regelförändringarna innebär för fåglar och skogsbruk. Förändringarna innebär att bestämmelser för fåglar regleras separat i förhållande till andra djurarter i artskyddförordningen.

– Störningar – exempelvis från skogsbruk – som saknar betydelse för att kunna hålla fågelartens population på en tillfredsställande nivå omfattas inte av förbuden. I vår tolkning beskriver Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket mer om vad det betyder, förklarar Tove Thomasson på Skogsstyrelsen.

– De nya reglerna innebär samtidigt inga förändringar i utredningsansvaret. Den som gör åtgärder i skogen, liksom alla andra verksamhetsutövare, är ansvarig för att ta reda på om det finns fridlysta arter, inklusive fåglar, och hur de kan påverkas innan en åtgärd utförs. Det ska vara enkelt för en skogsägare att förstå vad som förväntas. Därför undersöker vi i ett fortsatt regeringsuppdrag hur vi kan underlätta för markägaren, berättar Helene Lindahl på Naturvårdsverket.

Vägledning om förändringar i artskyddsförordningen

Vägledningen ska hjälpa markägare och handläggare på myndigheter att förstå de nya regelförändringarnas innebörd för fåglar och skogsbruk. Vägledningen förklarar bland annat förändringarna, förbudet och de två myndigheternas gemensamma slutsatser. Den tar också upp vad som menas med en tillfredsställande nivå av fågelartens population. Vägledningen omfattar endast paragrafen om fåglar.

Mer bakgrund

Efter ett förhandsavgörande från EU-domstolen i mars 2021 uppstod en osäkerhet kring hur omfattande fåglars fridlysning ska vara. Frågan uppstod om fåglars fridlysning från fågeldirektivet skulle tillämpas lika strikt som de fridlysta arterna i art- och habitatdirektivet, eftersom de i Sverige fanns i samma paragraf i artskyddsförordningen.

För att klargöra skillnaden fattade regeringen beslut om regelförändringarna i juni. De nya reglerna träder i kraft och börjar gälla från och med den 1 oktober, vilket innebär att de förändrade reglerna kommer att tillämpas i pågående ärenden vid myndigheter och domstolar.  

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Presstjänst

Vår presstjänst är tillgänglig för media på telefon vardagar kl. 8–16:30