Småländsk kuperad tallskog

Trenden med minskad anmäld areal håller i sig

Nyhet | Statistik - 14 juni 2022

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att avverkningsanmäld areal under maj var 10 procent mindre än under maj 2021. Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog var 13 procent mindre

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under maj 19 185 hektar, vilket var 10 procent mindre än under maj 2021. Av arealen avsåg ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog 433 hektar vilket, var 13 procent mindre än samma månad förra året.

Stora ökningar i Stockholms och Uppsala län

I Stockholms och Uppsala län ökade arealen anmäld och ansökt för avverkning med 133 respektive 129 procent under maj, jämfört med maj 2021. I 16 av 21 län minskade dock arealen jämfört med maj 2021. I sju län var minskningarna över 26 procent. Störst var minskningarna i Kalmar, Örebro och Skåne län, med minskningar på 47, 45 respektive 44 procent, jämfört med maj 2021.

Sammanlagt minskade arealen i anmälningar och ansökningar i maj med 29 procent i Götaland jämfört med maj förra året. I Södra och Norra Norrland minskade arealen med 9 respektive 8 procent. Trots stora ökningar i Stockholms och Uppsala län så ökade arealen i Svealand bara med 8 procent, då arealen i landsdelens övriga fyra län minskade med mellan 7 och 45 procent.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i maj de senaste tio åren är minskningen 6 procent. Jämfört med de senaste fem åren är minskningen 4 procent.

Hittills i år har anmälningarna minskat med 13 procent

Till och med maj har arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning minskat med 13 procent jämfört med samma period förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog har minskat med 49 procent.

I Götaland har anmäld och ansökt areal minskat med 30 procent och i Södra Norrland med 13 procent. I Svealand och i Norra Norrland är de anmälda och ansökta arealerna i stort sett oförändrade jämfört med årets första fem månader 2021 (0 respektive 1 procent).

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet under årets första fem månader de senaste tio åren är minskningen 7 procent. Jämfört med de senaste fem åren är minskningen 10 procent.

Förklaring

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Kontakt

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2021-2023. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Ackumulerad areal i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning.

Månadsvis under året ackumulerad areal. Hela landet.

Diagrammet visar avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter