Småländsk kuperad tallskog

Trenden med minskad anmäld areal fortsätter

Nyhet | Statistik - 13 september 2022

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under augusti var 17 procent mindre än under augusti 2021. Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog var 127 procent större.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under augusti 21 603 hektar, vilket var 17 procent mindre än under augusti 2021. Av arealen avsåg ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog 1117 hektar, vilket var 127 procent mer än samma månad förra året.

Minskningar i 17 av 21 län

Största minskningarna i augusti står Gotlands och Blekinge län för, där minskningarna är 98 respektive 60 procent, jämfört med augusti 2021. I ytterligare nio län var minskningarna över 26 procent. I Jämtland ökade dock arealen i anmälningar och ansökningar med 51 procent, jämfört med augusti 2021.

Sammanlagt minskade arealen i anmälningar och ansökningar i augusti med 37 procent i Götaland, jämfört med augusti förra året. I Svealand och Norra Norrland minskade arealen med 27 respektive 20 procent. I Södra Norrland ökade dock arealen i anmälningar och ansökningar om avverkning med 26 procent.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i augusti de senaste fem åren är minskningen 16 procent. Jämfört med medelarealen för de senaste tio åren är minskningen 14 procent.

Hittills i år har anmälningarna minskat med 20 procent

Till och med augusti har arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning minskat med 20 procent, jämfört med samma period förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog har trots ökningen i augusti minskat med 46 procent hittills i år.

I Götaland har anmäld och ansökt areal minskat med 31 procent och i Norra Norrland med 25 procent. I Södra Norrland är minskningen 12 procent och i Svealand 10 procent, jämfört med årets första åtta månader 2021.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet under årets första åtta månader de senaste fem åren är minskningen 14 procent. Jämfört med de senaste tio åren är minskningen 12 procent.

Förklaring

Den minskade anmälda arealen behöver inte betyda att den faktiska avverkningen minskar i samma omfattning. Vad gäller den faktiska avverkningen kommer Skogsstyrelsen den 27:e september att publicera en prognos för årets avverkning.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2021-2023. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Ackumulerad areal i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning.

Månadsvis under året ackumulerad areal. Hela landet.

Diagrammet visar avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik