Torkans effekter på skogen i Halland efter sommaren 2018

Nyhet | Regionalt - 13 juni 2019

Förra sommarens extrema vädersituation, med långvarig torka och vattenbrist, syns nu tydligt som skadad skog på många olika sätt och på många olika platser. I Hallands län syns förutom skador av granbarkborre även andra träd som farit illa, både av torkan och av vårfrost.

Tecken på torkstress i skogen

Vi ser tecken på torkstress hos lövträd och tallar på grunda jordar i höjdlägen. Grupper och enstaka exemplar av ek, björk och tall syns på många platser vara döda eller döende. Glesa kronor och barrförlust förekommer. Mycket vattskott på ekstammarna kan tyda på stress hos träden.

Hos bokträd har värmen tidigt i våras och den efterföljande kylan orsakat frostskador på de redan utspruckna löven, ett tydligt tecken är att du ser bruna kronor hos boken.

Då dessa skador på lövträd ofta är lokalt begränsade och dessutom ofta finns på svårtillgängliga delar av skogsmarken, är ett möjligt alternativ att du som skogsägare avstår att avverka enstaka skadade träd eller mindre trädgrupper. De kan istället bidra till biologisk mångfald och bidra till att öka andelen död ved i skogen.

Grankottar och blommor

I granskogen ser vi mycket stor kottsättning och blomning, vilket också tyder på stress hos träden. Granarna ser bruna och nedsatta ut på avstånd, men när du tittar närmare på träden syns massiv kottsättning och blomning, vilket gör att granarna ser bruna ut.

Åttatandad granbarkborre

Den åttatandade granbarkborren orsakar skador på stående skog i framförallt äldre bestånd. Var observant och leta efter nya angrepp regelbundet hela sommaren. Avverka och transportera ut de nyangripna träden så snart som möjligt.

Sextandad granbarkborre

Den sextandade granbarkborren har orsakat en hel del skador på stående yngre granskog, främst på höjdlägen. Du kan inte bekämpa den på samma sätt som den åttatandade granbarkborren. Att avverka skadade träd och att mer långsiktigt undvika att plantera gran på lägen med grunt jorddjup är det effektivaste sättet att på sikt undvika skador.

Ståndortsanpassning allt viktigare

Tänk på att alltid välja trädslag utifrån ståndorten. Det är den viktigaste åtgärden för att säkerställa bra föryngringar och hög tillväxt. Samtidigt blir den långsiktiga effekten ett mer varierat och mindre skadekänsligt skogsbruk.