Föryngringsavverkning

Tio procent mindre skog anmäld för avverkning 2019

Nyhet | Statistik - 12 februari 2020

Skogsägarna anmälde 262 532 hektar för föryngringsavverkning under 2019. Det var en minskning med 10 procent jämfört med 2018. Dessutom ansökte de om tillstånd för avverkning av 3 022 hektar fjällnära skog och 1 461 hektar ädellövskog.

Minskningen är delvis en effekt av att det under 2018 anmäldes ovanligt stora arealer brandskadad skog i samband med de stora skogsbränderna under sommaren. Södra Norrland var den region som drabbades hårdast med många avverkningsanmälningar till följd, vilket troligen är orsaken till att anmälningarna under 2019 minskade med hela 22 procent.

Även i Norra Norrland och Götaland minskade anmäld areal med 10 respektive 14 procent. I Svealand ökade däremot anmäld areal med 10 procent.

Angrepp av granbarkborre och stormfällningar påverkade anmälningarna under 2019. I statistiken märktes det särskilt i början av året. Stormen Jan medförde ökade anmälningar i Västerbottens län och i Stockholms- Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län ökade anmälningar på grund av stormen Alfrida.

Totalt för helåret 2019 minskade anmälningarna i 16 av 21 län. De fem län där anmälningarna ökade finns alla i Svealand. Aldrig tidigare har det anmälts så stora arealer som under 2019 i Södermanlands och Uppsala län.

Antalet ansökningar år 2019 var 64 686 vilket var 4 procent färre än året innan.

Minskat intresse för föryngringsavverkning i fjällnära skog

Under 2019 fick Skogsstyrelsen in ansökningar om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog på 3 022 hektar produktiv skogsmark. Det är en minskning med 11 procent jämfört med 2018.

Ökat intresse att avverka i ädellövskog

Arealen i ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog ökade under 2019 med 22 procent till 1 461 hektar.

Avverkning för andra ändamål än virkesproduktion

Totalt anmälde och ansökte skogsägarna under 2019 om avverkning av 6 632 hektar produktiv skogsmark för annat ändamål än virkesproduktion. Av detta var merparten, 6 199 hektar i så kallad normal skog (enligt skogsvårdslagen), 292 hektar inom fjällnära skog och 142 hektar inom ädellövskog. Jämfört med förra året minskade den anmälda arealen i vanlig skog med 10 procent. I fjällnära skog ökade den med 25 procent och i ädellövskog ökade den med 69 procent.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i ett statistiskt meddelande och i vår statistikdatabas

Kontakt