Barkborreangrepp bl.a. från drönare, åtta veckor från angrepp. Fotograferat 28 juni 2019 av Lennart Svensson.

Tillsynen av granbarkborreangrepp utökas

Pressmeddelande - 09 mars 2020

Skogsstyrelsens tillsyn under 2020 fokuserar bland annat på åtgärder mot skadliga insekter med anledningen av den kraftiga ökningen av angrepp från granbarkborre. Syftet är att minska spridningen av skadeinsekten genom att få markägare att följa lagen.

– Vi vet av erfarenhet att vår tillsyn av hur lagen efterlevs leder till effekter ute i skogen. Med tanke på den dramatiska utvecklingen av angrepp från granbarkborre behöver vi därför komplettera vår rådgivning och arbete mot insekten med en utökad tillsyn, säger Åsa Lundberg, samordnare för Skogsstyrelsens tillsynsarbete.

Flera satsningar mot granbarkborren

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på granskogen. Den torra sommaren 2018 har lett till stora angrepp i framförallt södra Sverige och angreppen fördubblades 2019. Skogsstyrelsen driver flera satsningar, till exempel projektet Stoppa borrarna tillsammans med skogsbruket men tar också fram ny teknik genom digitala kartor och artificiell intelligens för att lättare hitta angreppen. Beslut har också tagits om att utöka bekämpningsområdet för granbarkborre i Svealand och Götaland.

Skadeinsekter förökar sig i färskt barrvirke där barken sitter kvar. Därför måste insektsskador förebyggas genom att den mängd skadad skog av gran och tall som överstiger fem kubikmeter inom ett hektar tas om hand av skogsägaren. Inom bekämpningsområdet får max tre av fem kubikmeter vara gran. Obarkat virke av tall och gran får inte heller lagras för länge i skogen eller vid bilväg. Inom bekämpningsområdet för granbarkborre har också Skogsstyrelsen möjlighet att förelägga om sök och plock (angripna granar hittas och plockas bort ur skogen), vilket innebär att Skogsstyrelsen ställer krav på att angripet virke tas om hand. Det är detta som tillsynen kommer kontrollera inom ramen för satsningen på skadeinsekter.

Fler fokusområden för tillsynen

Satsningen ingår i den tillsynsplan som Skogsstyrelsen nu fastställt och som gäller för 2020. Enligt den ska Skogsstyrelsen under året också bland annat fokusera på:

  • Bättre hänsyn till rennäring vid avverkning
  • Kontroll av åtgärder i biotopskydd (skyddad skog), som kan innebära skador på naturmiljön.
  • Bättre hänsyn till hänsynskrävande biotoper eller skyddszoner vid avverkning
  • Bättre hänsyn till kulturlämningar vid avverkning
  • Uppföljning av hur tillstånden till avverkning i fjällnära skog följs.
  • Tillsyn av hur skogsföretagen uppfyller de krav på egenkontroll som finns i miljöbalken kring bland annat askåterföring och skogsgödsling.

Syftet med Skogsstyrelsens tillsyn är att den ska leda till effekter i skogen som bidrar till att uppnå de skogs- och miljöpolitiska målen.

Kontakt