en liten gård med skog i bakgrunden

Ny rapport med strukturstatistik om skogsägande 2017

Statistik - 02 juli 2018

Antal skogsägare minskar 2017 jämfört med 2007 och fördelningen mellan kvinnor och män är 38 respektive 60 procent, visar Skogsstyrelsens nya rapport om strukturstatistik.

Fördelningen av produktiv skogsmark på olika ägarklasser år 2017 var

48 procent Enskilda ägare,

24 procent Privatägda aktiebolag,

13 procent Statsägda aktiebolag,

6 procent Övriga privata ägare,

7 procent Staten och

2 procent Övriga allmänna ägare.

År 2017 fanns 319 649 skogsägare (fysiska personer) varav 38 procent var kvinnor och 60 procent var män och för 2 procent saknas uppgift om kön. Jämfört med år 2007 är detta en minskning på drygt 16 000 personer. Avseende fördelningen mellan andel kvinnliga och manliga skogsägare syns i princip ingen förändring jämfört med år 2007.  

Antal utländska skogsägare (fysiska personer) år 2017 var 7 290. Störst andel utländska skogsägare finns i Danmark med 2 203 ägare följt av Norge med 1 993 ägare. Tidigare har inte någon statistik presenterats för utländskt ägande. En tabell och en figur har inkluderats i rapporten med fokus på utländskt ägande.

Antalet brukningsenheter ägda av fysiska personer år 2017 var 224 888. Av dessa var 67 procent närboägda, 26 procent utboägda och 7 procent delvis utboägda. Även antal brukningsenheter har minskat under 10-årsperioden och andel utboägda brukningsenheter har minskat från 26 till 24 procent. Andel närboägda brukningsenheter har ökat från 64 till 67 procent medan andel delvis utboägda brukningsenheter är i princip oförändrade.

Statistiken i denna rapport bygger på lantbruksenheter med produktiv skogsmark ur Skatteverkets fastighetstaxeringsregister. Grunden till uppgifterna bygger därmed på de uppgifter som fastighetsägarna själva lämnar i deklarationen vid taxeringen. Den senaste allmänna fastighetstaxeringen genomfördes 2017 och det är det år som presenteras i rapporten. För att ge perspektiv på förändringar redovisas även motsvarande statistik för 2007, som publicerades i Skogsstatistisk årsbok 2008.

Sammanställningen ingår inte i Sveriges officiella statistik.

Resultaten publiceras i vår statistikdatabas samt som rapport.

Förklaring till närboägda, utboägda och delvis utboägda brukningsenheter

När brukningsenheten har en ägare är den

närboägd om skogsägaren bor i samma kommun som brukningsenheten är belägen
utboägd om skogsägaren bor i en annan kommun än där brukningsenheten är belägen
När brukningsenheten har flera ägare är den

närboägd om samtliga ägare bor i samma kommun som brukningsenheten är belägen
utboägd om samtliga ägare bor i en annan kommun än där brukningsenheten är belägen
delvis utboägd om minst en ägare bor i en annan kommun än där brukningsenheten är belägen

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se