Virkestrave vid väg.

Storm och barkborrar ökade avverkningskostnaderna 2019

Nyhet | Statistik - 17 juni 2020

Det blev 6 procent dyrare att föryngringsavverka i det storskaliga skogsbruket under 2019, visar statistik som Skogsstyrelsen och Skogforsk tagit fram. Försvårad avverkning till följd av storm och insektsangrepp påverkar kostnaden.

Kostnaderna för föryngringsavverkning ökade både i norra och södra Sverige under 2019. Störst var ökningen i södra Sverige där kostnaden steg med sju procent, medan den steg med fem procent i norra Sverige.

Kostnaden för gallring ökade med fyra procent i norra Sverige. Däremot har den minskat med fyra procent i södra Sverige, till samma nivå som 2017.

I statistiken om storskaliga skogsbruket finns även uppgifter om försvårad föryngringsavverkning i skadad skog (brand/storm/insekt-/svampangripen). Kostnaden för den försvårade avverkningen var 37 procent högre än ordinarie föryngringsavverkning under 2019. Det är en större kostnadsskillnad än under brandåret 2018, då det var 28 procent högre kostnad för försvårad föryngringsavverkning. De viktigaste orsakerna till den försvårade avverkningen var stormen Alfrida som drabbade främst Stockholm och Uppsala län samt granbarkborreangrepp i Svealand och Götaland.   

Volymen virke från försvårad avverkning var 2019 cirka nio procent av all föryngringsavverkning i storskaliga skogsbruket, vilket var högre än på flera år. Utan den extra kostnaden för försvårade avverkningen så hade priset på föryngringsavverkning varit oförändrat eller haft en viss minskning jämfört med 2018.

I ett längre tidsperspektiv har kostnaderna för föryngringsavverkning ökat med 23 procent från 2009 till 2019. Även gallringskostnaderna har stigit under en längre tid, cirka 16 procent från 2009.

Kostnader för återväxtåtgärder och röjning

Kostnaden för återväxtåtgärder (hyggesrensning, markberedning, plantering och sådd) steg med tre procent i norra Sverige och minskade med en procent i södra Sverige jämfört med 2018. Sedan 2009 har kostnaden för återväxtåtgärder ökat med 33 procent.

Röjningskostnaden ökade med fyra procent i norra och med sju procent i södra Sverige. Det är den största ökningen av röjningskostnad från ett år till ett annat i södra Sverige under hela tidserien tillbaka till 1998.

Förklaringar

Kostnadsuppgifterna är som tidigare år volym- eller arealvägda och avser löpande priser. Storskaligt skogsbruk definieras i denna undersökning som ägande av mer än 16 000 ha eller årlig avverkning av mer än 50 000 kubikmeter virke fast under bark.

Undersökningen är gjord i samarbete med Skogforsk och ingår i Sveriges officiella statistik.

Resultaten finns i statistikdatabasen och i det statistiska meddelandet

Kontakt