Svampangrepp av törskate på tallgren.

Stor satsning mot skogsskador i regeringens budgetförslag

Pressmeddelande - 16 september 2020

Regeringen föreslår att Skogsstyrelsens arbete mot skogsskador förstärks med 30 miljoner kronor årligen.

Regeringen gick på tisdagen ut med beskedet att de tänker göra stora satsningar på gröna näringar i budgetpropositionen för 2021. Ett av förslagen är att stärka arbetet med att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador. Skogsstyrelsen kommer att få 30 miljoner kronor årligen för detta arbete. Även Sveriges lantbruksuniversitet får 30 miljoner för att inrätta ett nationellt skogsskadecentrum.

– De här är mycket positiva besked som kommer att stärka och förbättra det viktiga arbetet med att förebygga och bekämpa skogsskador. Det handlar till stor del om att motverka de förödande skador som granbarkborren orsakar i stora delar av södra Sverige, men även om andra typer av skador som multiskadad ungskog i norra Sverige och viltbetesskador, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Tillskottet är helt i linje med Skogsstyrelsens budgetunderlag samt vad Skogsstyrelsen och flera andra skogliga aktörer föreslagit i rapporten ”Skogsskötsel med nya möjligheter” som togs fram inom samverkansprocessen för skogsproduktion i början av året.

– Vi har redan i dag en rad skadegörare i Sverige som har eller kan få stor påverkan på landets skogar. Risken för skador ökar också med klimatförändringarna. För att säkra tillväxten i skogen är därför en av de viktigaste åtgärderna att både förebygga och bekämpa skogsskador, säger Herman Sundqvist.

Förutom satsningen på skogsskador föreslår regeringen 180 miljoner kronor för arbetsmarknadsuppdraget Naturnära jobb, pengar som fördelas mellan Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska Undersökningar, och länsstyrelserna. Vidare föreslås 5 miljoner kronor för arbete med regelförenklingar, samt 3 miljoner tillsammans med Jordbruksverket för att utveckla kriterier och metoder kopplat till minskade utsläpp av växthusgaser i skog och mark.

Kontakt

Kontakt