Gamla tallar i barrskog.

Stor ökning av skyddad skog i biotopskydd och naturvårdsavtal under 2018.

Statistik - 05 februari 2019

Under 2018 fattade Skogsstyrelsen beslut om 304 nya områden med biotopskydd. Besluten omfattade 1 864 hektar produktiv skogsmark vilket är 51 procent mer än 2017. Skogsstyrelsen tecknade också 120 nya naturvårdsavtal på totalt 1 012 hektar produktiv skogsmark. Det är 22 procent mer än 2017.

Anledningen till den stora ökningen är att Skogsstyrelsen under 2018 hade betydligt större statligt anslag för områdesskydd än under närmast föregående år.

Det innebär att det nu finns total 29 507 hektar produktiv skogsmark i områden med biotopskydd och 33 868 hektar i områden med naturvårdsavtal.

För de nya objekten 2018 var ersättningen 318 miljoner kr varav 288 miljoner kr för biotopskydd och 30 miljoner kr för naturvårdsavtal. Fram till och med 2018 har den totala ersättningen varit 2 828 miljoner kr för de två skyddsformerna.

Det är framförallt äldre naturskogsartade skogar som är skyddade i såväl biotopskydd som naturvårdsavtal. Även under 2018 var det främst denna biotoptyp som skyddades.

Under 2018 har sex naturvårdsavtal tecknats där syftet är att skydda och bevara skogar med höga sociala värden. Det innebär att det 2018 fanns 14 sådana avtal på totalt 80,8 ha produktiv skogsmark.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas och i Statistiska meddelanden.

 

Kontakt

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se