Hygge med tallar.

Stor ökning av ansökningar om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog

Nyhet | Statistik - 23 februari 2021

Skogsägarna ansökte om tillstånd för avverkning av 14 564 hektar fjällnära skog under 2020. Det är en ökning med 394 procent jämfört med 2019. Totalt anmälde och ansökte skogsägarna om avverkning av 274 221 hektar skog, vilket är under 1 procent mer än 2019.

Den ökade arealen i fjällnära skog bedöms vara en effekt av Mark och miljööverdomstolens avgörande i maj 2020. Domen visar att skogsägare som har nekats tillstånd till avverkning har rätt till ersättning från staten, med motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde.

Anmälan om föryngringsavverkning i normal skog

Under 2020 fick Skogsstyrelsen in anmälningar om föryngringsavverkning i normal skog på 252 670 hektar produktiv skogsmark. Det var en minskning med 3 procent jämfört med 2019 och en minskning i 12 av 21 län.

I Uppsala och Södermanlands län anmäldes däremot för andra året i rad rekordstora arealer. Även i Östergötlands och Värmlands län är 2020 ett år med toppnotering, liksom för hela Svealand.

Antalet anmälningar år 2020 var 63 973 vilket bara är en procent färre än året innan.

Tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog

Arealen i ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog minskade under 2020 med 36 % till 937 hektar.

Avverkning för andra ändamål än virkesproduktion

Totalt anmälde och ansökte skogsägarna under 2020 om avverkning av 6 050 hektar produktiv skogsmark för annat ändamål än virkesproduktion. Av detta var merparten, 5 841 hektar, i så kallad normal skog (enligt 14§ SVL), 130 hektar inom fjällnära skog och 79 hektar inom ädellövskog. Jämfört med förra året minskade den anmälda arealen i vanlig skog med 6 procent, i fjällnära skog med 55 procent och i ädellövskog med 44 procent.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i ett statistiskt meddelande och i vår statistikdatabas.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter