Drönarbild över höstskog

Spårbara plantor kan minska framtida skogsskador

Nyhet - 23 juni 2020

Skogen och skogsbruket är utsatta för många skaderisker och hot. I en ny rapport om skogsgenetiska resurser föreslår Skogsstyrelsen flera åtgärder för att skogsbruket bättre ska kunna anpassas för framtiden.

I skogslandet Sverige finns miljontals hektar med förädlad gran och tall. Men trädens genetiska identitet är oftast okänd vilket är problematiskt om träden drabbas av skadegörare. Rapporten pekar på behovet av ett nationellt system för att göra plantor och träd spårbara.

Ett exempel på nyttan med spårbarhet är om skogsägaren får skador på vissa bestånd. Då kan man lättare undersöka om det finns en genetisk orsak bakom det.

– Att kunna spåra fröets genetiska identitet genom hela kedjan ända fram till träden i skogen har sina fördelar, säger Sanna Black-Samuelsson, specialist på skogsgenetik på Skogsstyrelsen.

Ett välkänt fall är att vissa kloner i fröplantager av tall är mer känsliga än andra för den svårbekämpade törskatesvampen.

Frivilligt system

Skogsstyrelsen planerar nu att försöka ta fram ett tillförlitligt och frivilligt system som dokumenterar plantornas identitet vid planteringen.

Ett annat förslag handlar om att framtidsanpassa skogen och riktar sig till skogsägare. Genom att använda fler trädslag och en större palett av lämpliga skogsbruksåtgärder när man föryngrar, gallrar och avverkar sprider man risker och brukar skogsgenetiska resurser på ett mer uthålligt sätt. Samtidigt främjas den biologiska mångfalden och sociala värden.

– På så sätt får vi mer vitala, varierade och vackra skogar. Det blir många värden på samma gång, säger Sanna Black-Samuelsson

Mer forskning

Skogsstyrelsen pekar också på forskningsbehov. Konsekvenser av skogsodling med förädlad tall och gran för produktions- och miljövärden behöver studeras, likaså hur den genetiska variationen hos vissa skogsträd förändras över tid.

– Det finns gott om uppslag för vidare forskning, säger Sanna Black-Samuelsson.

Rapporten visar också på behovet att öka medvetenheten generellt om skogsträdens genetiska variation. Därför planerar Skogsstyrelsen att synliggöra och integrera skogsgenetiska resurser mer tydligt och systematiskt, både i policyer och i rådgivningsaktiviteter som rör en hållbar utveckling i skogen.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av regeringen och FN:s livsmedels- och jordbruksorgan (FAO).

Kontakt

Kontakt