Snöbrott i tallskog

Snöbrott i sydöstra Sverige

Nyhet - 25 november 2022

Den gångna helgens snöoväder levererade på kort tid stora mängder snö. Tung snö samlades i trädens kronor och knäckte dem, främst längs kusten i sydöstra Sverige.

I huvudsak sträcker sig skadorna från Oskarshamn och norrut, upp mot Stockholm. De värst drabbade områdena ligger relativt nära kusten. Snön har även orsakat skador lokalt på andra områden i Sverige.

Kontrollera din skog

Äger eller förvaltar du skog bör du kontrollera om det finns några skadade träd på din fastighet. Med tanke på de stora angreppen av granbarkborre är det också viktigt att du arbetar upp de granar som annars kan bli värdar för sommarens föryngring av granbarkborre.

Även skadade tallar kan drabbas av skadeinsekter. Toppbrott i tall kan ge en ökning av märgborrar.

Tänk på att om det område du ska avverka är minst 0,5 hektar behöver du anmäla detta till Skogsstyrelsen.

Var försiktig

Det är farligt att vistas i skog med omfattande snöbrott, håll avstånd från skadade träd och rotvältor. Arbeta aldrig ensam i skogen eller anlita professionella utförare för att ta om hand och upparbeta skadade träd.

Kom ihåg miljöhänsyn

Vid upparbetning av skadad skog är det viktigt att du tar hänsyn till fridlysta arter och till vatten, nyckelbiotoper, kulturmiljöer och stigar. På lämpliga platser kan du lämna ett antal skadade träd och du bör i möjligaste mån lämna de skadade träd som lämnats av miljöskäl vid tidigare avverkning.