Utsikt.

Snävare budget och rättsutveckling inom artskydd kräver prioriteringar inom tillsyn av skog

Nyhet - 02 februari 2023

Som en följd av minskad budget och den rådande rättsutvecklingen inom artskydd kommer Skogsstyrelsen utföra färre kontroller av återväxt av ny skog under 2023. Även tillsyn av biotopskydd minskar i omfattning.

Ett minskat ekonomiskt anslag från regeringen bidrar till att Skogsstyrelsen under 2023 måste göra prioriteringar i verksamheten. Även rättsutvecklingen inom artskydd, som kräver mycket resurser, är en bidragande orsak till dessa prioriteringar. När det gäller arbetet med tillsyn av skogen så kommer kontrollen av hur skogsägare planterar och får upp ny skog efter avverkning, som lagen kräver, inte utföras i samma utsträckning som idag. Utöver det kommer även tillsynen av biotopskydd minska i omfattning.

- Det är naturligtvis inte lätta prioriteringar, men när vi får en mindre påse pengar, då behöver vi också anpassa oss. Den pågående rättsutvecklingen inom artskydd kräver dessutom alltmer resurser och det kommer även fortsättningsvis vara ett prioriterat område, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Återväxt av ny skog – ett fungerande område

Markägaren är enligt lag skyldig att se till att det blir en återväxt i skogen. Det kan till exempel handla om att markbereda och plantera. Skogsstyrelsen utövar sedan tillsyn över åtgärderna.

- Skogsbruket får till stor del upp ny skog på avverkade arealer, så som lagen kräver. Vi förutsätter att skogsägarna fortsätter att ta det ansvaret som de gör idag, säger Åsa Lundberg från Skogsstyrelsens tillsynsenhet.

Tillsyn av biotopskydd

Att inrätta biotopskydd är ett sätt att skydda små områden med stor betydelse för växt- och djurarter. Skogsstyrelsen ser genom tillsyn över så att inte otillåtna skador, som exempelvis avverkning, sker i sådana områden. För att kontrollera biotopskydden använder Skogsstyrelsen flygbilder.

- Vi granskar bilder över områdena med olika tidsintervaller. I och med den minskade budgeten kommer vi nu att prioritera att bara titta på bilder över de områden som vi tidigare inte har granskat, säger Åsa Lundberg.

Även om tillsyn inte prioriteras inom återväxt av ny skog och biotopskydd så kan det ändå förekomma, exempelvis i områden med särskilt stora problem.

Vad prioriterar Skogsstyrelsen?

De tillsynsområden som Skogsstyrelsen prioriterar att fatta beslut inom samt följa upp under 2023 är:

  • hänsyn till artskydd
  • hänsynskrävande biotoper
  • skyddszoner mot vatten
  • kulturmiljöer
  • rennäringens intressen
  • fjällnära

Kontakt

Kontakt