Skogstjärn i höstfärger

Skogsutredningen klar – runt 50 nya förslag presenteras

Nyhet - 30 november 2020

Den stora skogsutredning som hanterat frågor med fokus på stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen har nu blivit klar och idag måndag offentliggörs alla förslag.

Skogsutredningen har haft ett omfattande uppdrag och Skogsstyrelsen är en av de många myndigheter och organisationer som bidragit med underlag och expertis till utredningen.

– Skogsutredningen har under Agneta Ögrens ledning på kort tid gjort ett gediget arbete som skapar förutsättningar för att lösa flera stora frågor, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Utredningen har hanterat stora frågor som nyckelbiotoper och att finna balans mellan brukande och skydd i fjällnära skog. Dessutom hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi.

– Det är viktigt att ha en helhetssyn när man går igenom förslagen. Många av dem hör ihop och balanserar varandra, säger Herman Sundqvist.

Höga naturvärden

Skogsstyrelsen delar utredningens bedömning att det behövs kunskapsunderlag om skogar med höga naturvärden. Det är också är mycket viktigt att inte förlora den information som samlats in vid nyckelbiotopsinventeringen.

– Det är bra att utredningen föreslår att det politiska ansvaret förtydligas för att uttolka vad internationella åtagande om biologisk mångfald medför och att göra avvägningar mellan olika samhällsmål, säger Johan Wester, senior advisor på Skogsstyrelsen, som deltagit i utredningens expertgrupp, och tillägger:

– Tydliga politiska ställningstaganden om både mål och medel vid genomförandet av arbete med biologisk mångfald kan bidra till tydligare roller och ansvarsfördelning och en ökad förutsägbarhet för både skogsägare och statliga myndigheter.

Fjällnära skog

Johan Wester påpekar att även för den fjällnära skogen behövs tydliga politiska ställningstaganden om hur stora skogsarealer som ska avsättas för naturvård, så att avvägningar kan göras mellan olika samhällsintressen som grund för myndigheternas genomförande av fortsatt skydd av skogen.

– Nu behöver vi analysera utredningens bedömningar och förslag närmare innan vi ger ytterligare synpunkter, säger Herman Sundqvist.

Skogsutredningen har lämnat sitt betänkande inklusive förslag till regeringen, som avgör hur förslagen ska hanteras. Det är i dagsläget inte klart hur den processen kommer att se ut, om det exempelvis blir ett remissförfarande.

 

Kontakt

Kontakt

Kontakt