Kvist av bräken i stark höstfärg

Uppdaterad: Skogsstyrelsens kommentarer till medieuppgifter

Nyhet - 14 oktober 2021

De senaste dagarna har Skogsstyrelsen och generaldirektör Herman Sundqvists agerande granskats i media. Skogsstyrelsen redogör här för uppgifter som framkommit i rapporteringen.

Generaldirektörens skogsinnehav

Det faktum att Herman Sundqvist äger skog är väl känt såväl internt som externt. I samband med anställningsförfarandet som ny generaldirektör för Skogsstyrelsen var han tydlig med detta i samtalen med regeringen. Efter att Sundqvist utsetts till generaldirektör gjorde han i augusti 2016 en anmälan om bisyssla till regeringen precis som regelverket kräver. Det finns ingen formell skyldighet att anmäla ytterligare förvärv av skog.

Herman Sundqvist har på eget initiativ regelbundet informerat Skogsstyrelsens styrelse om de skogsbruksåtgärder som utförts i hans skog. Han har även i flera fall informerat om nyförvärv till styrelsen. Denna information till styrelsen är inte ett krav.

Skogsstyrelsens inställning är att medarbetare kan äga skog. Detta ska anmälas som bisyssla till Skogsstyrelsen.

Bisyssla och jäv ska inte blandas ihop. Jävig är man om ärendet man tar befattning med rör en själv, någon närstående eller om man kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning. Herman Sundqvist befattar sig inte med handläggningen av sina egna eller andra anställdas ärenden.

Beslut om nyckelbiotoper

Att Skogsstyrelsen numera i betydligt mindre utsträckning än tidigare inventerar och registrerar nyckelbiotoper beror främst på politiska beslut.

2018 hade vi både uppdrag och finansiering för att göra en nationell och systematisk nyckelbiotopsinventering. Finansieringen för detta togs bort efter budgetbeslut i riksdagen i slutet av 2018. I den så kallade januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, framgick att den nationella nyckelbiotopsinventeringen inte skulle återupptas.

Det finns idag ingen politisk majoritet i riksdagen för att fortsätta med en inventering och registrering av nyckelbiotoper.

När det gäller beslutet att Skogsstyrelsen inte längre ska registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan, så fattade Skogsstyrelsens styrelse detta beslut efter en intern utredning. I utredningen var slutsatsen att det är olämpligt att blanda tillsyn och nyckelbiotopsinventering eftersom nyckelbiotoper inte regleras i lagen. Men beslutet innebar också att ett nytt system för att dokumentera naturvärden i samband med avverkning introducerades.

Mejlväxling på privat adress

Det stämmer att Herman Sundqvist haft en konversation i sin roll som generaldirektör via sin privata mejladress. Konversationen handlade om en ännu opublicerad forskningsrapport från en extern aktör. I konversationen finns enligt Herman Sundqvist ingen uppmaning om att agera mot SVT:s serie Slaget om skogen.

Det var inte korrekt av Herman Sundqvist att använda den privata adressen eller att sedan radera mejlen. Mejlen är inkomna handlingar och ska hanteras som sådana även när de kommer till den privata adressen.

Herman Sundqvist håller med om att han borde ha hanterat mejlväxlingen på ett annat sätt.

Förtroendefrågan

Regeringen avgör huruvida de har förtroende för en generaldirektör eller inte.

Media har uppgett att det finns ett utbrett missnöje bland Skogsstyrelsens medarbetare med Hermans Sundqvists sätt att leda myndigheten. Enligt en medarbetarundersökning som presenterades i början av 2021 framgick att förtroendet för generaldirektören var högt. På påståendet "Jag känner förtroende för generaldirektörens sätt att leda myndigheten" svarade 56 procent 4 eller 5 på en femgradig skala där siffran 5 betyder "Instämmer helt". 20 procent angav siffran 3 och 18 procent angav siffran 1 eller 2. Bland cheferna uppgav 88 procent siffran 4 eller 5 på samma påstående.  

Utlämnande av PM om kalkbarrskogar

Ett PM om Skogsstyrelsens hantering av avverkningsanmälda värdekärnor i Jämtland (kalkbarrskogar) har tagits upp av media. PM:et var ett diskussionsunderlag i ledningsgruppen för Skogsavdelningen på Skogsstyrelsen. I denna grupp finns Herman Sundqvist inte med.

Den övergripande slutsatsen i PM:et är att det finns risk för stora förluster av värdekärnor och att detta inte är förenligt med skogs- och miljöpolitiken samt att Skogsstyrelsen därför har en skyldighet att verka för minskade förluster.

Medieuppgifter gör gällande att Skogsstyrelsen har försökt hemlighålla PM:et eftersom myndigheten till en början inte lämnade ut det. Anledningen att Skogsstyrelsen till en början inte lämnade ut PM:et var att det bedömdes vara ett internt arbetsmaterial. Det är ingen rapport, har inte färdigställts och är på den grunden inte allmän handling. Någon tidsplan att färdigställa PM:et finns inte.

När PM:et nådde media på annat sätt än den formella och sedan skickades tillbaka till åtminstone en person på myndigheten, blev det en allmän handling som kunde lämnas ut.

 

Uppdatering av text: 

Lagt till stycket med rubriken "Utlämnande av PM om kalkbarrskogar". 

Ändring i formulering: Gäller meningen "Han har även i flera fall informerat om nyförvärv till den nuvarande och föregående styrelsen". Ändrad till "Han har även i flera fall informerat om nyförvärv till styrelsen".

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig för journalister på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.