Skärmdump av replik till Jägareförbundet om viltstammens storlek av Erik Normark

Skogsstyrelsen svarar Jägareförbundet om älgstammens storlek

Debattinlägg - 19 november 2018

I en replik som just nu publiceras i en rad lokala medier runt om i landet, svarar Skogsstyrelsens skogsskötselspecialist Erik Normark på kritiken från Svenska Jägareförbundet angående förslaget att minska på dagens älgstam. Det finns inga förslag om att halvera älgstammen, däremot behöver den minska eftersom betesskadorna är för höga, skriver Erik Normark bland annat.

Jägareförbundets lokala representant reagerar i sin debattartikel den 14 november på förslag som Skogsstyrelsen tagit fram i samverkan med en rad aktörer och nu skickat ut på remiss. I rapporten finns 13 olika insatsområden för att öka tillväxten i skogen som vi nu vill ha in synpunkter på. Där redovisas jämförelser med älgstammen i andra länder. Men, det finns inget förslag om att halvera älgstammen. Däremot föreslås ”en kraftfull sänkning av antalet klövvilt” för att komma tillrätta med de problem som viltet orsakar skogsbruket och samhället i övrigt. Någon nivå anges inte i förslagen.

Bakgrunden är att betesskadorna på skogen är allt för stora och även ett av de största hindren för en ökad tillväxt i skogen just nu. Älgbetesinventeringen visar att varannan ung tall har betesskador av vilt. Allt för stor del av investeringar som görs i tallplanteringar hamnar istället i hjortdjurens magar. Det handlar om miljardbelopp i förluster för skogsägarna varje år. Lägger vi till följderna av trafikolyckor, tågförseningar efter krockar med vilt och skador på jordbruk och ekologi, blir det tydligt att dagens viltstam är alltför kostsam för samhället. I ett land som har världens högsta älgtätheter borde få bli förvånade över detta. Vi tror det är bra med ett lokalt engagemang, men älgförvaltningen måste börja leverera bättre resultat.

En anpassning av viltstammens storlek är bara ett av många förslag i rapporten. Där föreslås till exempel också viktiga åtgärder för att röja och gallra i tid. Men förslagen hänger också ihop. Att hålla nere skadenivåerna är en förutsättning för att andra insatser ska få effekt. Det handlar till exempel om att ha möjlighet få upp tallskog på tallmark och kunna röja ungskogarna vid lämplig höjd utan betydande risk för skador. Sammantaget behövs förslagen för att möta det ökande behovet av skogsråvara och nya produkter från skogen som behövs för omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Förslagen är nu ute på remiss och kommer att diskuteras vid en rad seminarier runt om i landet för att sedan landa i en slutrapport till våren. Nu ser vi fram emot synpunkter och konstruktiva förslag, från privatpersoner men också från Jägareförbundet och andra aktörer.

/Erik Normark, skogsskötselspecialist och rapportförfattare, Skogsstyrelsen