Nyckelbiotop.

Skogsstyrelsen slutar helt registrera nyckelbiotoper

Pressmeddelande - 21 december 2021

Från och med i dag slutar Skogsstyrelsen helt att registrera nyckelbiotoper. Samtidigt ska nyckelbiotoper registrerade från 27 juni 2019 avregistreras om markägaren begär det. Skogsstyrelsen har fattat beslutet efter en analys av rättsläget sedan en rad domar kommit från kammarrätten.

Totalt har Högsta förvaltningsdomstolen nekat prövning av sex fall där skogsägare överklagat Skogsstyrelsens beslut att registrera en nyckelbiotop på ägarens mark. Därmed står domarna från kammarrätterna fast, även om de pekar i olika riktningar. Kammarrätten i Stockholm anser att Skogsstyrelsen saknar lagligt stöd att registrera nyckelbiotoper åtminstone efter det att regeringen i juni 2019 drog tillbaka det senaste uppdraget att inventera, i juni 2019. Några nya kammarrättsdomar finns inte för prövning.

"Oklart rättsläge"

- Rättsläget är så oklart att vi inte kan fortsätta registreringen av nyckelbiotoper på ett tillräckligt rättssäkert sätt för skogsägaren. Därför har jag efter att ha tagit del av underlaget från våra sakkunniga fattat beslut om att registreringarna ska upphöra, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Beslutet har föregåtts av en analys som Skogsstyrelsens experter gjort av rättsläget i en arbetsgrupp som sedan lagt fram förslaget att upphöra med registreringen.

Kan avregistreras

Efter att Högsta förvaltningsdomstolen nekat prövningstillstånd av Kammarrättsdomen från Stockholm har det funnits skogsägare som vänt sig till Skogsstyrelsen och begärt att få sin nyckelbiotop avregistrerad. Om begäran rör en nyckelbiotop som är registrerad från och med 27 juni 2019, kommer nyckelbiotopen avregistreras. Om begäran rör en nyckelbiotop som är registrerad till och med den 26 juni 2019, hanteras den som ett överklagande och överlämnas då till förvaltningsrätten. Skogsstyrelsen menar att det finns rättsligt stöd för verksamheten i Skogsstyrelsens regleringsbrev och i särskilda regeringsbeslut under tiden före juni 2019.

Hur de nyckelbiotoper som registrerats tidigare ska hanteras är inte klart, där kommer det att behövas fler rättsliga prövningar.

Domar i kammarrätten

  • Kammarrätten i Göteborg – registreringen är inte ett beslut.
  • Kammarrätten i Sundsvall – registreringen är ett beslut som går att överklaga.
  • Kammarrätten i Jönköping (två domar) – registreringen är ett beslut som går att överklaga.
  • Kammarrätten i Stockholm – registreringen är ett beslut som går att överklaga. Skogsstyrelsen behöver stöd i rättsordning för att registrera en nyckelbiotop. Sådant stöd saknas, åtminstone efter 2019.

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig för journalister på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.

Mer fakta nyckelbiotoper

En nyckelbiotop är ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. Genom certifieringen har skogsägare förbundit sig att inte avverka nyckelbiotoper vilket gör att registreringen då innebär att de i de flesta fall inte kan avverka.

Skogsstyrelsen har sedan 1990-talet inventerat och registrerat nyckelbiotoper inom de uppdrag och/eller ramar som myndigheten uppfattat har funnits. Från 1993 till och med 2016 har Skogsstyrelsen haft uppdrag och/eller budgetposter som styrts av Skogsstyrelsens regleringsbrev där myndigheten får sin styrning från regeringen. Den 1 maj 2018 fick Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en landsomfattande inventering. Uppdraget drogs tillbaka av regeringen i juni 2019.

Sedan den 1 januari 2021 registrerar myndigheten inte nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar och tillståndsansökningar. Beslutet i dag innebär att registreringen av nyckelbiotoper upphör i samtliga verksamheter, alltså även om information kommer från allmänheten.