Granlågor i ett område med höga naturvärden.

Skogsstyrelsen ska dokumentera naturvärden på nytt sätt från årsskiftet

Nyhet - 30 december 2020

Vid årsskiftet slutar Skogsstyrelsen att registrera nyckelbiotoper i samband med att en anmälan eller ansökan om avverkning kommer in till myndigheten. Istället kommer naturvärden att dokumenteras på ett nytt sätt.

För runt ett år sedan beslutade Skogsstyrelsens styrelse att myndigheten ska upphöra med registrering av nyckelbiotoper i samband med tillsyn senast vid årsskiftet 2020/2021 –förutsatt att ett nytt system för att kunna dokumentera naturvärden är på plats.

Så har det alltså blivit – ett nytt arbetssätt kommer att börja användas 1 januari.

För de skogsägare som skickar in en anmälan eller ansökan om avverkning blir skillnaden att Skogsstyrelsen inte kommer att registrera en eventuell nyckelbiotop.

­ – Vi kommer att dokumentera naturvärden som har betydelse för handläggningen av ärendet utifrån de lagkrav som finns, säger Magnus Viklund, chef för tillsynsenheten på Skogsstyrelsen.

Bakgrunden till beslutet

Bakgrunden till beslutet att Skogsstyrelsen inte längre ska göra detta, är att myndigheten kommit fram till att det är olämpligt att blanda tillsyn och nyckelbiotopsinventering eftersom nyckelbiotoper inte regleras i lag. Tillsyn innebär att myndigheten kontrollerar att lagstiftningen följs, till exempel i en granskning av en ansökan om skogsavverkning.

Beslutet om nyckelbiotoper har väckt stark kritik från miljörörelsen och länsstyrelser. En del lyfter fram att risken ökar för att områden med nyckelbiotopskvalitet kommer att avverkas.

– Man kan argumentera för att det är en ökad risk, men Skogsstyrelsen måste agera inom ramarna för vad som är tillbörligt vid tillsyn. Det konstruktiva i det här läget, för att hantera risken, är att hela skogssektorn tar fasta på allt som går att fortsätta med och även utveckla det för att verka för god naturvård, säger Magnus Viklund.

Läs mer om den här frågan i artikeln i vår tidning Skogseko, som kom ut tidigare i december.

Kontakt

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.

Mer information

Förändringen från årsskiftet handlar om att Skogsstyrelsen ska sluta registrera nyckelbiotoper i samband med ansökan eller anmälan om avverkning. Den frågan skiljer sig från regeringens beslut om Skogsstyrelsens arbete med nyckelbiotopsinventering: Skogsstyrelsen fick i uppdrag från regeringen att under 2018–2027 genomföra en ny landsomfattande inventering. Redan efter ett år avbröts uppdraget, som en följd av riksdagens budgetbeslut.