Röjsågsklinga i detalj

Skogsstyrelsen rekommenderar att avstå från skogsbruk vid extrem brandrisk

Pressmeddelande - 25 juli 2018

På grund av den extrema torka och den extremt höga brandrisk som råder i stora delar av Sverige rekommenderar Skogsstyrelsen nu att inget skogsbruk utförs i dessa områden om inte exceptionella skyddsåtgärder vidtas. Även om största delen av skogsbruket redan tar hänsyn till brandrisken finns undantag. Det kan dessutom vara brottsligt att slarva med säkerheten.

Rekommendationen att avstå från skogsbruk gäller de områden där det enligt SMHI:s brandriskprognos är mycket hög eller extrem brandrisk. En bedömning måste dock göras lokalt eftersom förhållandena i skog och mark kan variera, exempelvis efter regn.

Det finns gemensamma riktlinjer inom skogsbranschen för hur skogsbruket ska skötas i lägen med stor brandrisk (se ruta till höger). Skogsstyrelsens uppfattning är att riktlinjerna i mycket stor utsträckning och på de allra flesta håll följs.

– Det ska skogsbruket ha en eloge för, säger Carl Appelqvist, skogsskötselspecialist och tjänstgörande nationell skadesamordnare vid Skogsstyrelsen.

När brandrisken är så hög som den är sommaren 2018 finns en mängd potentiellt farliga moment vid konventionellt skogsbruk. Framför allt är det riskabelt att köra med större skogsmaskiner som är försedda med band eller kedjor, vilket ger stor risk för gnistbildning särskilt på stenig mark.

– Det är som att åka runt med ett tändstål på 20 ton, säger Erik Lööf, skogskonsulent vid Skogsstyrelsens Värmlandsdistrikt. Och om det bildas gnistor krävs det inte mycket för att en brand ska uppstå och sprida sig snabbt.

Även skogsarbete i mindre skala har sina risker. Om en skogsägare till exempel kommer åt en sten med röjsågen kan det bildas gnistor.

I det läge med extremt hög brandrisk som nu råder i stora delar av landet är Skogsstyrelsens rekommendation att helt avstå från skogsbruk. Den rekommendationen gäller så länge brandrisken ligger kvar på extrema nivåer.

Om olyckan trots allt skulle vara framme och någon skulle orsaka en brand i samband med skogsbruk, kan det vara straffbart. I fall där en brand har orsakats av oaktsamhet kan det bedömas som brottet allmänfarlig vårdslöshet. Det finns exempel där domstolen har dömt till dagsböter för ett sådant brott.

Om någon ser något som skulle kunna vara olämpligt vid skogsbruk i torra marker bör en anmälan göras till polisen.