Svampangrepp av törskate på tallgren.

Skogsstyrelsen rapporterar omfattande arbete med skogsskador

Nyhet - 21 oktober 2020

Under 2020 har Skogsstyrelsen på uppdrag av regeringen haft ett extra stort fokus på arbete med skogsskador. Förutom kraftsamlingen kring bekämpning av granbarkborre har Skogsstyrelsen bland annat riggat ett samverkansprojekt kring multiskadad ungskog i norra Sverige.

Skogsskador orsakade av bland annat insekter, vilt, stormar och bränder har ökat de senaste åren. 2019 fick vi rekordstora skador av granbarkborre i södra och mellersta delarna av landet, medan vi såg en ökning av multiskadad ungskog i norra Sverige. Även rena viltbetesskador fortsätter att ställa till stora problem över hela landet.  

Mot bakgrund av detta fick Skogsstyrelsen inför 2020 extra medel från regeringen för att förstärka arbetet med bekämpning av skogsskador. Uppdraget är nu redovisat i en rapport till regeringen.

– Det är ett omfattande arbete som lagts ner, delvis i samverkan med andra myndigheter och intressenter, för att bidra till minskade skogsskador orsakade av till exempel granbarkborre, skadesvampar, almsjuka eller viltbete, säger Lennart Svensson, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Multiskador på ungskog är ett stort problem i norra Sverige

Ett av de områden som Skogsstyrelsen fokuserat på under året är de stora problemen med multiskadad ungskog i norra Sverige.

– I norra Norrland har vi haft en mycket dålig utveckling på ungskogarna de senaste åren, vilket beror på skador av främst älg och olika skadesvampar, där törskatesvampen är den mest allvarliga. Uppföljningar visar att så mycket som 25 procent av ungskogarna här kan ha för få godkända huvudstammar enligt Skogsvårdslagen, säger Tobias Gramner, projektledare för Multiskadad ungskog.  

Skogsstyrelsen har under året startat ett treårigt projekt för att öka kunskapen om multiskador och utveckla metoder för kartläggning, förebyggande åtgärder och skötsel av multiskadad ungskog. Samverkan med skogsbruket, forskare och andra intressenter är en viktig del i arbetet.

Granbarkborrar, almsjuka och viltskador

Ytterligare exempel på skaderelaterat arbete på Skogsstyrelsen är:

  • Ett omfattande arbete med granbarkborreskador i södra och mellersta Sverige, till stor del inom samverkansprojektet Stoppa borrarna.
  • Utveckling av geodatatjänster som till exempel riskkartor och fjärranalysmetoder kopplat till granbarkborre, men även andra typer av skogsskador.
  • Kvalitetssäkring av älgbetesinventeringen (Äbin) och utvecklad rapportering av Äbin-statistik.
  • Bekämpning av almsjukan på Gotland i samverkan med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Gotland.
  • Utveckling av kapacitet och beredskap inom myndigheten för att kunna hantera omfattande skogsskador orsakade av till exempel storm eller brand.

 

Kontakt

Kontakt

Fakta: Multiskadad ungskog

Multiskadad skog har drabbats av fler än en typ av skada som inom ett landskapsavsnitt sammantaget påverkar trädens vitalitet, tillväxt och överlevnad.

I Norrbottens och Västerbottens län är tallen mest utsatt med skador av framförallt älg och törskate. Men även andra skador förekommer, som till exempel gremmeniella, knäckesjuka och snöskytte.