Lavskrika

Skogsstyrelsen överklagar lavskrikedomar

Nyhet - 25 oktober 2017

Skogsstyrelsen kommer att överklaga de så kallade lavskrikedomarna. Motivet är att det behövs vägledande domar från högre instans när det gäller hur artskyddet ska tolkas och beslutas om.

– De senaste domarna från mark- och miljödomstolarna om tjäder och lavskrika som rör artskydd och skogsbruk, pekar i olika riktningar. Vi överklagar för att vi behöver få bättre klarhet i hur den här typen av ärenden ska hanteras, säger Tove Thomasson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen.

Överklagandet gäller de tre domar där Skogsstyrelsen står fast vid beslutet om begränsningar.

Under sommaren 2016 beslutade Skogsstyrelsen med stöd av miljöbalken att säga nej till fem avverkningsanmälningar med hänsyn till att fågelarten lavskrika finns i områdena. Lavskrikans bevarandestatus i området bedömdes vara hotad om skogen avverkades. Avverkningsanmälningarna omfattade knappt 30 hektar skog.

Besluten var de första i sitt slag som Skogsstyrelsen fattade sedan Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i juni förra året beslutade om gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogen.

Besluten överklagades av de fem markägarna till Mark- och miljödomstolen i Östersund. I början av oktober upphävde domstolen samtliga beslut med huvudmotivet att det är länsstyrelsen som ska fatta besluten.

Skogsstyrelsen har tidigare också begärt att regeringen utreder artskyddsförordningen så att den blir tillämpbar, effektiv och rättssäker.

Kontakt