Sida-finansierade programmet LoCoFoRest

Skogsstyrelsen leder utbildningssatsning i låginkomstländer

Pressmeddelande - 15 juli 2020

Skogsstyrelsen ska leda ett omfattande Sida-finansierat program där nyckelpersoner från låginkomstländer utbildas om sociala, ekonomiska och ekologiska förutsättningar för att bedriva hållbart skogsbruk.

Syftet är att bygga upp kunskap och strukturer så att restaurering av skogar och utveckling mot ett mer hållbart skogsbruk fortsätter även efter programmets slut.

– I grunden finns en övertygelse om att det inte går att restaurera skogslandskap i stor skala om inte lokalbefolkningen involveras. Deras möjligheter till ett bättre liv måste vara drivkraften för att nå långsiktiga resultat. Vår svenska skogssektor kan vara en inspiration för samverkan för ett hållbart skogsbruk, säger Anders Malmer, Skogsstyrelsen, som leder programmet.

Femårigt avtal med Sida

Det är efter flera års förarbete som Skogsstyrelsen nu har tecknat ett femårigt avtal med Sida. Programmet genomförs i samarbete med Stockholm International Water Institute (SIWI). Även experter från svenskt privatskogsbruk kommer att medverka.

– De närmaste åren väntas klimatet bli varmare och vattenbristen förvärras. Då blir det allt viktigare att skogsbruk sker på ett hållbart sätt, med hänsyn till den centrala roll som skogen har för vattencykeln. Därför behöver många fler lära sig hur skogsrestaurering kan ske lokalt på ett sätt som integrerar vattenflöden och andra ekosystemtjänster i förvaltningsplanerna, säger Lotta Samuelson, programansvarig Vatten och Landskap på SIWI.

Kursstart under 2021

Den första kursomgången kommer att genomföras 2021. Skogsstyrelsens digitala lärplattform ska användas som en bas i utbildningen, men deltagarna kommer också till Sverige. Dessutom blir det olika aktiviteter på plats i respektive land med stöd av svenska handledare och mentorer. 

De utvalda länderna i första kursomgången är Burkina Faso, Etiopien, Laos, Nepal, Thailand och Vietnam.

Budget knappt 50 miljoner

Programmet, LoCoFoRest (Locally Controlled Forest Restoration), har en budget på knappt 50 miljoner kronor och blir ett av Sidas kapacitetsutvecklingsprogram, så kallat ITP (International Training Programmes).

Kontakt

Kontakt

Kontakt