Viteravverkning

Skogsstyrelsen har gjort fel i avverkningsärende

Nyhet - 20 januari 2021

Skogsstyrelsen har brustit i handläggningen av två avverkningsanmälningar gällande ett område med lavskrika i Hälsingland. – Vi ser mycket allvarligt på detta, säger distriktschef Charlotta Ryd på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har granskat handläggningen av två ärenden i Hälsingland som rör avverkning i ett område där fågeln lavskrika har revir. De aktuella ärendena har inte blivit handlagda enligt myndighetens rutiner, vilket medfört att avverkning kunnat ske när bolaget som lämnat in avverkningsanmälningarna istället borde ha fått föreläggande om åtgärd med tanke på lavskrikan.

– Vi skulle ha begärt in en komplettering till avverkningsanmälan där bolaget skulle ha fått visa en plan för hur avverkningen skulle kunna ske med hänsyn till lavskrikan. Men nu har avverkningen genomförts utan denna komplettering, vilket vi beklagar djupt, säger distriktschef Charlotta Ryd.

Riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden

Skogsstyrelsens handläggning ska ske enligt de gemensamma riktlinjerna för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket. I praktiken innebär det att Skogsstyrelsen, i samarbete med länsstyrelsen, gör en bedömning av om det finns arter som riskerar att påverkas av den planerade avverkningen.

I de ärenden där artskyddsförordningen aktualiseras ska Skogsstyrelsen gå vidare och fatta ett beslut om föreläggande eller förbud i den omfattning som krävs för att skydda den berörda arten.

– Skogsstyrelsen ser mycket allvarligt på det inträffade och vi arbetar nu med att säkerställa att våra rutiner följs i fortsättningen, säger Charlotta Ryd.

Kontakt

Kontakt

Kontakt