Bokskog på våren

Skogsstyrelsen förändrar arbetssättet för ädellövstillstånd

Nyhet | Regionalt - 18 juni 2021

Skogsstyrelsen har infört ett nytt arbetssätt för hanteringen av ansökningar om tillstånd till avverkning i ädellövskog. Det nya arbetssättet grundar sig i förvaltningslagen från 2018 som ställer vissa krav på hur en myndighet ska hantera ett ärende.

Vad är nytt?

Enligt förvaltningslagen finns det krav på att allt material som tillförts ärendet av någon annan än den sökande själv och som har betydelse för beslutet ska kommuniceras till den sökande eller ett ombud med fullmakt. Detta kan exempelvis vara sådant som Skogsstyrelsen upptäckt i fält eller att Länsstyrelsen har kommit in med uppgifter som har med ärendet att göra. Syftet med kommuniceringen är att vi ska kunna vara säkra på att vi sett alla sidor i våra ärenden.

Genom kommunikation ökar vi möjligheten att få veta om vi glömt något, uppfattat något på fel sätt eller missat något viktigt. Markägaren har två veckor på sig att svara på kommunikationen om hen har några synpunkter. Därefter går vi vidare och skriver tillståndet efter de uppgifter som vi har fått in i ärendet.

Tillståndet till avverkning skickas sedan till alla fastighetens delägare med en kopia till eventuellt ombud. Som en bilaga till tillståndet finns det ett delgivningskvitto. Delgivningskvittot är ett bevis på att markägaren har tagit emot tillståndet. Markägaren ska skriva under och skicka tillbaka delgivningskvittot till Skogsstyrelsen. Finns det flera delägare ska alla skriva under var sitt och skicka in. Ett ombud kan skriva under delgivningskvittot istället för markägaren om ombudet har fullmakt att göra det. Efter det datum där markägaren skrev under delgivningskvittot har markägaren eller andra intressenter tre veckor på sig att överklaga. Därefter börjar beslutet gälla, det vill säga vinner laga kraft, om det inte har överklagats. Först därefter kan avverkningen påbörjas.

Varför måste delgivningskvitto skickas in?

Delgivningskvitto måste komma in för att tillståndet ska vinna laga kraft. Fram till dess att beslutet vinner laga kraft kan det överklagas av någon part. Avverkningen får påbörjas först när tillståndet vunnit laga kraft.  

Nedan finns ett flödesschema över hur processen hos Skogsstyrelsen ser ut.

  1. Ansökan om avverkning skickas in till Skogsstyrelsen.
  2. En analys görs automatiskt av olika kartskikt som stöd i handläggningen.
  3. En handläggare tittar på ärendet och gör eventuellt ett fältbesök. En bedömning görs utifrån lagens krav.
  4. All information som har inkommit i ärendet och som är av betydelse för beslutet kommuniceras. Markägaren har två veckor på sig att svara.
  5. Tillstånd till avverkning skickas.
  6. Delgivningskvittot skrivs under av markägaren.
  7. Tillståndet kan överklagas under tre veckor.
  8. Tillståndet har vunnit laga kraft och avverkningen kan påbörjas.

 

Kontakt