Drönarbild över halländsk skog sommartid. Foto: Jessica Bengtsson

Skogsstyrelsen begär politiskt förtydligande om höga naturvärden

Nyhet - 12 maj 2023

Skyddsvärda skogar ska inte avverkas. Samtidigt ska skogsägarens frivillighet värnas, men det finns mindre pengar till ersättning. De här politiska signalerna om hänsynen till skogar med höga naturvärden är motsägelsefulla. Därför begär Skogsstyrelsen idag ett formellt förtydligande av regeringen.

Miljö- och jordbruksutskottet har efter beslutet om skogspropositionen 2022 i ett betänkande skrivit att ” …skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras antingen genom formellt skydd eller genom frivilliga avsättningar.” Samtidigt bedömer regeringen att äganderätten ska stärkas där markägarens frivillighet och egna initiativ ska väga tyngre vid formellt skydd av skog. Dessutom finns mindre pengar avsatt i årets budget för ersättning till markägare som skyddar skog.

– Vi har nu kommit till vägs ände med de signaler och styrmedel som i dag är på plats och behöver ett politiskt förtydligande. Vi bedömer att skogsägarna annars riskerar att uppleva att det saknas förutsägbarhet och rättssäkerhet och samtidigt blir det betydligt svårare att nå miljömålen för skogen, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Anmälningar har blivit tillstånd

Skogsstyrelsen skriver också till regeringen i en hemställan att den pågående rättsutvecklingen inte går i takt med skogspolitiken. Till exempel har Skogsstyrelsens hantering av avverkningsanmälningar efter en rad domar mer och mer kommit att likna ett ansöknings- och tillståndsförfarande, motsvarande det som gäller för fjällnära områden. I rak motsats till den utvecklingen står sektorsansvaret som politiken vilat på sedan 1990-talet, där skogsbruket förväntas ta ansvar för att få bra resultat i skogen.

Tillräckliga medel för skydd

För att minska motstridigheterna i den politiska inriktningen, förutsatt att den ligger fast, begär Skogsstyrelsen i hemställan:

  • att de politiska signalerna ska överensstämma med den lagstiftning som myndigheterna har att tillämpa. Om de politiska signalerna ändras måste detta följas av relevanta förändringar i regelverk.
  • att det avsätts tillräckliga medel för bildande av formella skydd av skog. Markägare ska inte behöva vänta flera år på ersättning.
  • att Skogsstyrelsen får resurser för rådgivning för att utveckla ett ändamålsenligt arbetssätt för skydd av skog som bygger på markägarinitiativ.
  • att det avsätts medel för regeringsuppdraget till Skogsstyrelsen att arbeta för ett kunskapsunderlag av god kvalitet om skogar med höga naturvärden.
  • att utreda vidare förslaget från Skogsutredningen 2019 om att en avverkningsanmälan inte längre ska ses som att skogsägaren gör en anmälan om samråd enligt miljöbalken.