Flygfoto över skadad skog där många träd är bruna och det ligger omkullvälta stammar i vänstra hörnet.

Skogsskötsel och viltförvaltning allt viktigare för att minska skadorna

Nyhet - 11 mars 2021

Under 2020 har granbarkborre och vilt skadat mest skog i Sverige. Men multiskadad skog är ett växande problem i norra Sverige. Det visar den skogsskaderapport som Skogsstyrelsen har sammanställt för 2020. Det blir allt viktigare att sköta skogen samt att hålla efter viltstammarna för att skadorna ska kunna begränsas.

˗ Vi ser fortsatt höga skadelägen på flera fronter. De största skadorna finns i granbarkborreskadade skogar i söder samt kopplat till de betesskador som vi ser över hela landet. Först nu börjar vi förstå omfattningen av problemet med multiskadade ungskogar i norra Sverige. Även rotrötan är ett problem. Sammantaget orsakar dessa skador stora förluster för svenskt skogsbruk – förutom ekonomiska förluster innebär detta även förluster för den biologiska mångfalden, säger Frida Carlstedt, skogsskadesamordnare i norra Sverige.

Nästan 8 miljoner kubikmeter gran skadad av granbarkborre

Den åttatandade granbarkborren har orsakat stora skador och ökade kostnader för skogsbruket. Enligt inventeringar genomförda under hösten framkom att årets skador är de hittills största som uppmätts med närmare 8 miljoner kubikmeter dödade granar i Götaland och Svealand.

– De stora skadorna är en konsekvens av den extremt torra sommaren 2018 som gjorde att granbarkborrarna kunde öka i antal samtidigt som träden blev mindre motståndskraftiga. Trots stora insatser med bekämpning har vi fortfarande stora problem med skador i framförallt de östra delarna av Götaland och Svealand, säger Mats Carlén, skogsskadesamordnare i södra Sverige.

Skador orsakade av vilt

Viltbetesskadorna är fortsatt stora över hela landet och samtliga hjortdjur (älg, kronhjort, dovhjort och rådjur) bidrar direkt eller indirekt till dessa skador. Beräkningar som Skogsstyrelsen gjort visar att kostnaden för skogsbruket för merparten av dessa skador uppgår till över 7 miljarder kronor per år. För att komma till rätta med betesskadorna behöver på många håll antalet hjortdjur minska samt ståndortsanpassningen öka.

Stora arealer multiskadad ungskog i norra Sverige

Multiskadad skog är ett samlingsbegrepp för ungskogar i norra Sverige som har drabbats av flera olika skador och därmed utvecklats mycket dåligt. Främst handlar det om betesskador av älg samt angrepp av olika skadesvampar, där törskatesvampen ställer till störst problem. Stora arealer ungskog (främst tall) upp till 30 år är svårt skadade, vilket kommer att få stora konsekvenser på framtidens skogsbruk.

Skogsskötseln blir allt viktigare

˗ En god regel bör alltid vara att man som skogsägare ska sköta sin skog så att den håller sig så vital som möjligt. En vital skog har bättre förutsättningar att kunna motstå framtida skadegörare och leverera god avkastning. Om man sedan satsar på att sköta skogen med olika skötselmetoder, utför åtgärderna i tid, skapar trädslagsblandade bestånd och föryngringar med rätt trädslag på rätt mark kan vissa skogsskador minska. Sett över tid har man då tillgång till fler möjligheter och kan möta efterfrågan av olika produkter på ett bättre sätt, säger Matts Rolander, skogsskadesamordnare i mellersta Sverige.

Uppgifterna i Skogsskaderapporten 2020 baseras på inventeringar genomförda av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) samt Skogsstyrelsen skogsskadesamordnares fältobservationer, tips och information från kollegor, kontakter med skogsbrukets aktörer och skogsägare som har hört av sig med frågor och funderingar om skogsskador.

Kontakt

Kontakt

Kontakt