Nyckelbiotop.

Skogsägarnas attityder till nyckelbiotoper varierar stort

Nyhet - 14 november 2019

Skogsägarnas attityder till nyckelbiotoper varierar, liksom deras acceptans för Skogsstyrelsens arbetssätt med nyckelbiotoper. Det visar en undersökning som Skogsstyrelsen gjort och som nu presenteras i en rapport.

I undersökningen har 184 slumpvis utvalda enskilda markägare i hela landet intervjuats via telefon. Markägarna bestod av två grupper, de som hade en registrerad nyckelbiotop på sin mark och de som inte hade det.

I rapporten ”Attityder till nyckelbiotoper” presenteras flera slutsatser från undersökningen:

  • Huvuddelen av skogsägarna har viss förståelse för och motivation till att bevara sina nyckelbiotoper. Hur bevarandet ska genomföras, genom betalning eller frivilliga avsättningar, finns det olika uppfattningar om.
  • Acceptansen för Skogsstyrelsens arbetssätt med nyckelbiotoper är splittrad bland skogsägarna, från högt förtroende till lågt förtroende.
  • Det finns generellt en mer positiv attityd till naturvårdsfrågor än till nyckelbiotoper som specifikt verktyg.
  • De flesta av de intervjuade markägarna upplever att ekonomi och naturvård är lika viktiga aspekter för skogsägandet.

– Det är i första hand inre drivkrafter som ansvarskännande och egen vilja som motiverar till naturhänsyn. Undersökningen visar också att skogsägarna hellre vill arbeta med att lämna hänsyn vid skogsbruksåtgärder än att lämna bestånd orörda, säger Andreas Eriksson, utredare Skogsstyrelsen.

Arbetet med attitydundersökningen startade 2018, i samband med att regeringen gav Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper. Syftet var att ta reda på skogsägarnas inställning inför det planerade arbetet med att inventera nyckelbiotoper. I och med riksdagens budgetbeslut inför 2019, avbröts den planerade inventeringen. Skogsstyrelsen har ändå slutfört rapporten ”Attityder till nyckelbiotoper”.

– Resultatet kan användas för att förbättra kommunikationen med markägarna i andra sammanhang där Skogsstyrelsen registrerar nyckelbiotoper, säger Maria Högvall Nordin, rådgivningsspecialist Skogsstyrelsen.

Kontakt

Kontakt

  • Maria Högvall-Nordin
  • Rådgivningsspecialist
  • Telefon: 090-15 83 35