Flygfoto över Iggesund, Hudiksvall

Skogen i centrum i ny omvärldsanalys

Nyhet - 15 mars 2022

EU inför ”skogspaket” som kraftigt utmanar den svenska skogsmodellen. Men den nationella skogsdebatten handlar om helt andra frågor. Det visar Skogsstyrelsens nya omvärldsanalys.

– Vi i skogs-Sverige måste lyfta blicken. Omvärldsfaktorer som globala trender och utvecklingen i EU-politiken kring skog påverkar och utmanar den svenska skogssektorn mycket, säger Stefan Karlsson, utredare på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen gör årligen en omvärldsanalys med skogen i centrum, internationellt och nationellt. Denna gång är analysen är gjord på uppdrag av Regeringskansliet, som ett underlag till arbetet med det nationella skogsprogrammet.

Huvudslutsatser

Huvudslutsatserna i omvärldsanalysen:

  • De globala trenderna består. Finansmarknaderna fortsätter att driva hållbara investeringar, en stor påverkanskraft som innebär både en utmaning och möjlighet för svenska skogsbruket och skogsindustrin. Vidare handlar flera av de största globala riskerna om klimat och miljö.
  • EU genomför gröna given och Fit for 55, en fortsatt snabb policyutveckling och implementering av ett ”skogspaket” som omfattar fler politikområden (klimat, miljö, handel, energi, finans, jordbruk). EU:s skogspaket betonar främst klimat och biologisk mångfald och strävar mot att minska avverkningen, öka kolsänkan och styra skoglig biomassa mot långlivade produkter.
  • EU-politiken utmanar den svenska skogsbruksmodellen och skogspolitiken. EU-politiken styr mot mer detaljreglering och lagstiftning med tonvikt på klimat och biologisk mångfald. Sverige anser att det nationella självbestämmandet i skogliga frågor ska värnas inom EU-samarbetet. EU-kommissionen tolkar numera skogspolitiken som en delad befogenhet. En kollision förefaller oundviklig.
  • Skogsfrågorna står i centrum i svensk politik. Den svenska skogspolitiska debatten är förhållandevis smal och homogen med helt annan inriktning än EU-politiken. I Sverige betonas avreglering och ökad frihet för skogsägare samt vikten av att säkerställa virkesråvara till skogsindustrin.

Kontakt

Om gröna given och Fit for 55

Den gröna given är EU:s nya tillväxtstrategi. Syftet är att göra Europa till ett klimatneutralt, rättvist och välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi.

Det så kallade Fit for 55-paketet syftar till att genomföra EU:s skärpta klimatmål för 2030 och innehåller åtgärder som ska minska EU:s nettoutsläpp med minst 55 procent jämfört med 1990 års nivåer. Det stakar också ut riktningen mot det långsiktiga klimatmålet om klimatneutralitet senast