Samsyn inom regionala skogsprogram i de fyra nordligaste länen

Nyhet | Regionalt - 11 november 2021

Varje län har tagit fram ett regionalt skogsprogram som utgår ifrån hur förutsättningarna ser ut i vart och ett av länen. Det nationella skogsprogrammet är ett gemensamt ramverk för de regionala strategierna.

— Skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt, men också till att utveckla den växande bioekonomi som nu växer fram i vår del av landet, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Arbetet bedrivs tvärsektoriellt och fokuserar på dialog kring hur skogen ska bidra med jobb och tillväxt samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Igår onsdag den 10 november träffades landshövdingar och regionråd från de fyra nordligaste länen i Umeå för att tillsammans med generaldirektören för Skogsstyrelsen, samt andra chefer och medarbetare från Skogsstyrelsen, diskutera hur länen kan utveckla samarbetet och dra nytta av sina respektive erfarenheter.

Alla deltagare på mötet var eniga kring att en mer utvecklad dialog och samverkan krävs för att lyckas. Det är också viktigt att samarbeta över läns- och regiongränserna.

— Diskussionen om skogen blir ofta väldigt snäv, och behöver breddas till att också inkludera frågor om klimat, infrastruktur och landsbygdsutveckling vilket skogsprogrammet kan bidra till, säger Herman Sundqvist, Generaldirektör Skogsstyrelsen.

Det handlar dels om att dela erfarenheter mellan länen, men också om hänsyn till de aktörer som verkar över länsgränserna.

— Vi har ett gemensamt ansvar att verka för en minskad polarisering, framförallt inom de områden där målkonflikterna är tydligast och utmaningarna är störst, säger Helen Hellmark Knutsson.

Samspelet med den nationella nivå är viktig. Under mötet kom besked om att regeringen och samarbetspartierna kommit överens om hur strandskyddet ska utformas, en av flera viktiga frågor för de fyra norrlänen.

 

 

Kontakt

Kontakt