Timmervälta i vårsnö.

Sågtimmerpriserna ökade under 2021

Nyhet | Statistik - 01 februari 2022

2021 ökade sågtimmerpriserna med 9 procent medan massavedspriserna sjönk med 5 procent jämfört med 2020. Priserna är volymvägda genomsnittspriser för leveransvirke och avser löpande priser utan hänsyn till inflation.

2021 ökade sågtimmerpriset med 9 procent medan massavedspriserna sjönk med 5 procent jämfört med 2020. Regionalt syns stora skillnader i utvecklingen för både sågtimmer- och massavedspriserna. I Götaland ses stigande sågtimmerpriser med 12 procent medan sågtimmerpriset i Norra Norrland var oförändrat. Priset på massaved sjönk mest i Norra Norrland med 12 procent. I Södra Norrland och Svealand sjönk priserna med 2 respektive 6 procent medan de i Götaland sjönk med 3 procent.

Fortsatt upp under fjärde kvartalet

I samband med ny årsstatistik presenteras även statistik för 2021 års sista kvartal. Sammantaget ökade massavedspriset med 3 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2021. Ökningen var störst i Götaland med 4 procent medan ökningen i Svealand var 1 procent. I Norrland minskade dock massavedspriserna i både Södra Norrland och Norra Norrland med 1 respektive 3 procent.

Sågtimmerpriset ökade med 6 procent i hela landet under fjärde kvartalet 2021. I Götaland ökade priset med 9 procent och i både Svealand och Södra Norrland med 4 procent. I Norra Norrland minskade dock sågtimmerpriset med 2 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2021.

Ny geografisk indelning

Från och med 2021 redovisar vi priserna med en ny geografisk indelning. Redovisningen sker nu för de fyra landsdelarna Norra Norrland, Södra Norrland, Svealand och Götaland istället för de tre tidigare regionerna Nord, Mellan och Syd. Syftet med detta är att öka samanvändbarheten med annan skoglig statistik. Statistiken på landsdelar finns även tillbaka till 2019.  En konsekvens av den nya indelningen är att virkesvolymen som underlaget bygger på minskar med 1 till 2 procent. Det beror på att vissa volymer leveransvirke inte går att dela in per landsdel.

I Skogsstyrelsens statistikdatabas finns längre tidsserier och alla resultat. Där presenterar vi även resultat för den gamla indelningen till och med år 2021 för jämförbarhetens skull.

Förklaringar

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.

Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i ett statistikfaktablad och i vår statistikdatabas.

Kontakt

Tallsågtimmer och gransågtimmer. Genomsnittspris på leveransvirke.

Källa: Biometria och Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Barrmassaved, granmassaved och björkmassaved. Genomsnittspris på leveransvirke.

Källa: Biometria och Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter