Skogsstyrelsens personal är ute och gör tillsyn i fält. Foto: Camilla Zilo

Så prioriterar Skogsstyrelsen tillsynsarbetet 2021

Nyhet - 08 februari 2021

Skogsstyrelsen har fattat beslut om vad som ska prioriteras inom tillsynsverksamheten 2021. Fokus i den nya tillsynsplanen ligger bland annat på de hårt betade ungskogarna i norr och hänsyn till rennäringens intressen.

Skogsstyrelsen har ansvar för att utöva tillsyn, men också att styra tillsynen mot det som är mest prioriterat.

– Det är primärt tillståndet i skogen som avgör hur vi riktar vår tillsyn. Förutsatt att det är likartat tillstånd i skogen så är sannolikheten för att bli kontrollerad och vilka tillsynsverktyg vi använder samma oavsett var i landet själva åtgärden sker, säger Åsa Lundberg, processförvaltare för tillsyn.

Skogsskador och hänsynskrävande biotoper

Den nya tillsynsplanen innebär bland annat att Skogsstyrelsen kommer att kontrollera reproduktionsplikten i ungskogar i norra Sverige, det vill säga kontrollera att ny skog etableras i den utsträckning lagen kräver. Anledningen till dessa kontroller är att det inom vissa områden är stora problem med betesskador. I norra Sverige prioriterar vi även tillsyn av hänsyn till rennäringens intressen.

När det gäller skador på skog orsakade av insekter kommer Skogsstyrelsen att kontrollera att skogsägare vidtar nödvändiga åtgärder.

Vid granskning och handläggning av avverkningsanmälningar ska Skogsstyrelsen bland annat prioritera hänsynskrävande biotoper, kulturmiljövärden och skyddszoner mot vatten och våtmarker. 

Vi kommer också att utföra tillsyn av biotopskyddsområden. Tillsynen innebär att myndigheten kommer att granska högupplösta flygbilder för att upptäcka eventuella skador och utreda tidigare registrerade skador.

Andra tillsynsområden

Inom systemtillsyn enligt miljöbalken granskar Skogsstyrelsen verksamhetsutövares egenkontroll. I år kommer vi att prioritera uppföljande tillsyn hos verksamhetsutövare som har tillsynats under 2017 och 2018.

Skogsstyrelsen kommer också att fortsätta att kontrollera företag som importerar eller handlar med trä- och pappersprodukter enligt timmerförordningen.

Inom virkesmätning prioriterar Skogsstyrelsen tillsyn av mätmetoder för primärt skogsbränsle.

Vi kommer även att prioritera kontroller av verksamhetsutövare som levererar skogsodlingsmaterial som köpts från utlandet.

Fortsatt arbete med naturvärden

Som vi tidigare berättat, kommer Skogsstyrelsen inte längre att registrera nyckelbiotoper vid tillsyn, det vill säga i samband med anmälan och ansökan om avverkning. Däremot fortsätter vi att dokumentera naturvärden vid tillsyn.