Så jobbar Skogsstyrelsen med frågan om fjällnära skog efter domar

Nyhet - 02 juli 2020

Skogsägare som inte får avverka i fjällnära skog på grund av att det finns höga naturvärden, har rätt till ersättning från staten. Det står klart efter Mark- och miljööverdomstolens vägledande domar. Skogsstyrelsen kontaktar nu berörda skogsägare och påbörjar handläggning av ersättningsfrågan.

– Vi på Skogsstyrelsen beklagar att enskilda skogsägare fått vänta på besked om hanteringen och på ersättning i de fall tillstånd nekats.  Rättsläget har varit oklart när det gäller ersättningen vid nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog. Det är bra att det är nu är klarlagt vad som gäller och hur regelverk ska tolkas, säger Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen.

Fjällnära skog omfattar cirka 1,2 miljoner hektar i Sverige. Ansökningar om avverkning i fjällnära skog görs årligen på i medeltal 3 600 hektar. På cirka 80 procent av den areal som var föremål för ansökan om slutavverkning 2019, gav Skogsstyrelsen tillstånd att avverka. På cirka 20 procent av arealen nekades avverkning på grund av att det fanns mycket höga naturvärden i områdena.

Mark- och miljööverdomstolen har prövat fem fall där skogsägare nekats avverkning i fjällnära skog på grund av höga naturvärden. Skogsägarna har som en följd av detta stämt staten för att få ersättning. Sakfrågan, om skogsägare som nekats avverkning i fjällnära skog på grund av höga naturvärden har rätt till ersättning, har aldrig tidigare prövats och därför var det Skogsstyrelsens och Kammarkollegiets gemensamma bedömning att den behövde avgöras i Mark- och miljööverdomstolen för att få en vägledande dom. Enligt de avkunnade domarna har skogsägarna rätt till ersättning motsvarande 125 procent av marknadsvärdeminskningen på fastigheten, i likhet med vad som normalt gäller vid bildande av till exempel naturreservat.

Skogsstyrelsen har nu betalat ut ersättning för de fem ärenden som avgjorts i domstol.

Det finns ytterligare omkring 110 aktuella ärenden där skogsägare nekats avverkningstillstånd. Hittills har knappt hälften av de berörda skogsägarna stämt staten, medan övriga inte gjort det. Skogsstyrelsen kommer att kontakta berörda skogsägare i båda grupperna. De kommer att erbjudas ersättning för sina nekade avverkningstillstånd enligt de principer som nu har slagits fast av Mark- och miljööverdomstolen. De aktuella skogsområdena behöver värderas i de fall det inte redan är gjort. Inriktningen är att överenskommelser om ersättning ska kunna träffas mellan staten och respektive skogsägare.

Det är ett omfattande arbete som ska göras. Det kommer därför att ta tid att hantera alla ärenden.

Nya ansökningar om avverkningstillstånd inom fjällnära skog som skickas in till Skogsstyrelsen kommer att hanteras löpande. Vid varje ansökan ska en bedömning av naturvärdena göras och grunderna för att medge respektive neka avverkningstillstånd är oförändrade. Enligt skogsvårdslagen får inte avverkningstillstånd medges i fjällnära skog om avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården. Om avverkningstillstånd nekas vid en ansökan, gäller de principer om ersättning som Mark- och miljööverdomstolen lagt fast.

Kontakt

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.