Så här är läget för älgbetesskadorna i Hallands län

Nyhet | Regionalt - 14 november 2018

Älgen och älgjakten uppskattas av många människor. Men älgstammens storlek behöver anpassas så att det blir balans mellan antalet älgar och tillgången på foder. Här har både markägare och jägare ett stort ansvar.

Älgbetesinventeringen och foderprognoser är mätmetoder som ger underlag till viltförvaltning inom älgförvaltningsområdena. Den årliga älgbetesinventeringen visar följande resultat för Hallands län:

  • Andel årsskadade tallar är i intervallet 10–20 % vilket innebär en svår skadenivå.
  • Andelen oskadade tallar är i intervallet 50–70 % vilket innebär en svår skadenivå.

Satsa på variation

Ett aktivt skogsbruk är den åtgärd som skapar bäst förutsättningar för ett landskap med goda möjligheter för vilda hjortdjur att leva. Skogen bör dock vara varierad. En bra blandning skapar valfrihet för hur du vill använda skogen i framtiden samtidigt som du ökar motståndskraften mot olika typer av skador.

Biologiskt viktiga trädslag

I bestånd där rönn, asp och sälg förekommer naturligt bör det finnas minst 10 stammar per hektar av något eller några av dessa trädslag. Stammarna bör också ha förutsättningar att utvecklas till vuxna träd och överleva gallringsfasen. Tyvärr råder det stor brist av dessa trädslag i landskapet. I Hallands län finns rönn, asp eller sälg med goda chanser att överleva i endast 5 procent av ytorna i årets älgbetesinventering.

Målbild för tallplantor

Målet för älgförvaltningen är att minst 85 procent av tallstammarna i den inventerade ungskogen ska vara oskadade av älg. Detta mål möjliggör att 7 av 10 föryngrade tallstammar kommer att vara oskadade när den inventerade ungskogen senare uppnått fem meters höjd.

Foderprognoser

Varje år inventerar Skogsstyrelsen hur stor mängd ungskog som producerar mat till älg och andra hjortdjur. Detta kallas för foderprognoser. På vår webbplats kan du läsa mer om hur foderprognosen ser ut i just ditt län.

Nytt regeringsuppdrag

Skogsstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag som handlar om att ta fram en beräkning för vad viltbetet kostar på nationell nivå. Detta uppdrag ska redovisas under 2018.