Barkborredödad gran bredvid en frisk gran.

Så hanteras skador av granbarkborren i skogar med höga naturvärden

Nyhet - 18 april 2019

Om träd i skogar med höga naturvärden ska avverkas eller inte vid ett angrepp av granbarkborren, ska avgöras från fall till fall. Där kommer noga överväganden att göras mellan risken för ökade skador och bevarandet av naturvärden. Det framgår av nya råd och rekommendationer som Skogsstyrelsen nu tagit fram för att hantera den svåra skadesituationen.

Granbarkborrens angrepp omfattade minst 2,5 miljoner kubikmeter granskog i södra Sverige under förra året. Populationen granbarkborre våren 2019 beräknas vara ungefär tre gånger högre i sydöstra Sverige än vid samma tid förra året. Risken för ytterligare skador är betydande. Blir det ännu en torr och varm sommar i år kan angreppen femdubblas. Skogsstyrelsen har sedan tidigare beslutat att utse stora delar av södra Sverige till bekämpningsområde och skogsbruket genomför omfattande insatser för att begränsa angreppen.

En del i bekämpningen är att avverka och ta ut angripna träd i rätt tid för att begränsa spridning. Samtidigt kan en avverkning påverka skogar med höga naturvärden negativt. Värden som är av stor betydelse för biologisk mångfald och miljömålet Levande skogar.

Enligt miljöbalken ska skogsägaren anmäla för samråd till Skogsstyrelsen om skogsbruksåtgärder planeras genomföras som väsentligen kan komma att ändra naturmiljön. Med den svåra skadebild som nu finns i södra Sverige, främst östra Götaland, behöver det där från fall till fall bedömas om färska barkborreangripna granar ska lämnas kvar eller inte i områden där det finns höga naturvärden knutna till gran.

- Här har vi en svår avvägning att göra när det gäller angrepp i skogar med höga naturvärden mellan att fortsatt bevara skyddsvärd skog men också göra det möjligt att begränsa angreppen av granbarkborre. Eftersom vi har ett exceptionellt läge nu med omfattande angrepp samtidigt som förutsättningarna varierar så kraftigt, behöver vi göra avvägningar från fall till fall om en avverkning eller andra bekämpningsåtgärder är det bästa eller inte, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen.

Vid omfattande skador ska myndigheten alltid överväga att fatta ett beslut om att de skadade träden ska avverkas och forslas ut.

Åtgärder som är mest lämpliga i skogar med höga naturvärden, några råd:

  • Sök och plock. Metoden går ut på att man söker upp alla nyligen angripna granar från mitten av maj och fäller och barkar dessa medan granbarkborrarna fortfarande befinner sig i larvstadiet. Metoden är intressant under förutsättning att de kvarstående träden inte är så torkstressade att nya barkborreangrepp fås i dessa och doften av nyligen avverkad gran lockar till sig granbarkborre.
  • Feromonfällor. Om det finns tillräckligt stora öppna ytor runtom eller i skogen med naturvårdsmål kan giftfria feromonfällor användas. Feromonfällor har fördelen att de fångar granbarkborrarna innan de angriper granarna.
  • Fångstvirke. Där läggs färskt granvirke ut som fångstvirke vid bilväg nära skog med angrepp från 2018. En relativt kostnadseffektiv metod förutsatt att fångstvirket transporteras bort senast cirka två veckor efter säsongens första kraftiga svärmningsaktivitet, vilket normalt infaller i slutet av maj.

Åtgärder med naturvårdande syfte som innebär att gran dödas men lämnas kvar i skogen, till exempel ringbarkning, ska undvikas tills granens vitalitet blivit normal igen. Detta för att inte öka tillgången på yngelsubstrat för granbarkborre givet den rådande situationen.

Kontakt