Höstlöv.

Resultatet klart av enkät om tystnadskultur

Nyhet - 31 oktober 2022

Finns det en tystnadskultur på Skogsstyrelsen? En nyligen genomförd enkät bland de anställda visar att var femte anställd upplever att en sådan kultur finns, medan ungefär hälften anser att det inte gör det. En arbetsgrupp med både arbetsgivar- och fackrepresentanter kommer nu att analysera resultatet och föreslå åtgärder.

Enkäten kom till som ett resultat av diskussioner internt och i massmedia, där både tidigare och nuvarande anställda talat om att det finns en tystnadskultur inom Skogsstyrelsen. Enkäten togs fram i samverkan mellan arbetsgivaren, facken Saco och ST samt internrevisionen. Syftet med enkäten var dels att ta reda på hur anställda ser på situationen, dels att få ett underlag för att vid behov ta fram åtgärder.

Enkäten kunde besvaras under perioden 14 juni till och med 22 augusti. Svarsfrekvensen blev hög – 653 av 818 respondenter, nästan 80 procent, fullföljde hela enkäten. Det övergripande resultatet av enkäten ser ut så här:

Om du vill framföra kritik mot ställningstaganden, arbetssätt eller annat inom myndigheten – kan du hitta kanaler för att göra det?

Ja: 70 % Nej: 7 % Både ja och nej: 23 %

Om du har framfört kritiska synpunkter, haft åsikter om arbetets genomförande, förslag till förändringar eller liknande någon gång under de senaste tre åren – har det tagits emot på ett bra sätt?

Ja: 57 % Nej: 11 % Både ja och nej: 32 %

Har du någon gång under de senaste tre åren avstått från att framföra kritik eller synpunkter av oro för negativa konsekvenser?

Ja: 23 % Nej: 64 % Både ja och nej: 13 %

Har du någon gång under de senaste tre åren drabbats av negativa konsekvenser när du har uttryckt en åsikt i en specifik fråga?

Ja: 9 % Nej: 81 % Både ja och nej: 10 %

Upplever du att det finns en tystnadskultur inom Skogsstyrelsen idag?

Ja: 20 % Nej: 49 % Vet inte/osäker: 31 %

Enkäten diskuteras under hösten vid Skogsstyrelsens chefsforum och medarbetardagar. Arbetet med att fortsätta analysera resultatet och utifrån analysen föreslå åtgärder, går vidare efter det. Även det arbetet kommer att ske i samverkan mellan arbetsgivare, fack och internrevision. Arbetsgivaren ansvarar sedan för att ta fram lämpliga åtgärder.

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt