Föryngringsavverkning

Rekordstora ansökningar om avverkning av fjällnära skog

Nyhet | Statistik - 13 oktober 2020

Skogsägarna i Sverige anmälde i september en betydligt större areal för avverkning än under september förra året, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Den stora ökningen beror framför allt på att skogsägare har ansökt om tillstånd för avverkning på drygt 8 450 hektar fjällnära skog.

Den totala anmälda arealen i september, inklusive ansökningar om tillstånd för avverkning, uppgick till 37 290 hektar vilket är 32 procent mer än i september 2019. Bortsett från arealen fjällnära skog är ökningen endast 3%.

Figur 1. Area i ansökningar och ansökningar om tillstånd för avverkning för hela landet, hektar.

  September 2019 September 2020 Förändring
Normal skog      
Anmälan om föryngringsavverkning 27 300 28 222 3 procent
Ansökan om tillstånd för avverkning för andra ändamål. 561 536

 - 5 procent

Fjällnära skog      
Ansökan om tillstånd för föryngringsavverkning 157 8 408 5 243 procent
Ansökan om tillstånd för avverkning för andra ändamål. 50 42  -16 procent
Ädellövskog      
Ansökan om tillstånd för föryngringsavverkning 115 77  -33 procent
Ansökan om tillstånd för avverkning för andra ändamål. 0 5  
TOTALT 28 183 37 290 32 procent
TOTALT exklusive fjällnära 27 976 28 839 3 procent

I norra Norrland var ökningen i och med de stora ansökningarna om avverkning inom fjällnära, hela 129 procent jämfört med september i fjol. Även i Svealand och Götaland ökade anmälningarna med 21 respektive 18 procent. I Södra Norrland däremot anmäldes 18 procent mindre areal än i september förra året.

Hittills i år har 199 029 hektar anmälts för avverkning vilket är 2% mindre än under de nio första månaderna förra året.

På länsnivå har den anmälda arealen minskat i 11 av 21 län

Under årets första åtta månader var minskningen störst i Stockholms län (-40%) och Kronobergs län (-25%). I nio län har den anmälda arealen ökat under samma period, jämfört med 2019.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan och ansökan om tillstånd för föryngringsavverkning samt ansökan om avverkning för andra ändamål än föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt