Biotopskydd, skylt på stolpe

Rekordlågt bildande av nya områdesskydd

Nyhet | Statistik - 03 februari 2022

Under 2021 bildade Skogsstyrelsen 118 nya biotopskyddsområden och 26 nya naturvårdsavtal. Det är det lägsta antalet sedan arbetet med de formella skydden inleddes i början av 90-talet. Även arealen som skyddats är låg jämfört med tidigare år.

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal är de former av formellt skydd av skog som Skogsstyrelsen arbetat med sedan 1993. Vid sista december 2021 fanns drygt 8 700 biotopskyddsområden på sammanlagt 32 100 hektar produktiv skogsmark som bildats av Skogsstyrelsen. Det fanns även cirka 5 500 tecknade naturvårdsavtal med totalt 34 600 hektar produktiv skogsmark.

Ansökningar om avverkning i fjällnära skog påverkade

Som mest bildades formellt skydd på mellan 5 000 och 6 000 hektar per år från 2002 till 2005. Därefter har den årliga skyddade arealen minskat. Under 2021 bildades 980 hektar formellt skydd av Skogsstyrelsen vilket är det lägsta sedan 1998. Genomsnittet för perioden 1993 till 2021 är 2 300 hektar i nytt formellt skydd per år. Även 2020 och 2019 bildades relativt lite nytt formellt skydd av Skogsstyrelsen med en total areal på 1 100 och 1 400 hektar.

Anledningen till att nivån sjunkit 2021 är att den största delen av anslaget behövt reserveras för intrångsersättningar till markägare som ansöker om avverkning i fjällnära skog men där tillstånd ofta nekas. Samt att Skogsstyrelsen inte hann hantera den förstärkning av medel som erhölls i halvårsskiftet.

Naturskogsartade skogar vanligast

Avtalen som Skogsstyrelsen tecknar knyts till särskilda biotoper. Den vanligaste biotoptypen för naturvårdsavtalen är naturskogsartad barrskog som är på 15 600 hektar produktiv skogsmark, vilket är 45 procent av all produktiv skogsmark inom naturvårdsavtalen. Den vanligaste biotoptypen i biotopskyddsområden är de cirka 22 000 hektar med äldre naturskogsartade skogar som utgör 68 procent av den produktiva skogsmarksarealen i biotopskydden.

I genomsnitt var storleken på de nybildade naturvårdsavtalen 8,9 hektar år 2021 och motsvarande för biotopskydden var 6,3 hektar. Över tid är tendensen att de enskilda områdena som bildas blir färre men större.

Ökad ersättning för biotopskydd men minskad för naturvårdsavtal

Sammanlagt har drygt 2,8 miljarder kronor betalats ut för biotopskyddsområden och nästan 535 miljoner kronor för naturvårdsavtalen sedan år 1993. I genomsnitt var ersättningen under 2021 cirka 159 000 kr per hektar för biotopskydd, vilket är den högsta nivån någonsin. Utöver att tillägget om 25% på intrångsersättningen, som infördes 2010, så innebär prisökningen på fastigheter att ersättningen stiger över tid.

Naturvårdsavtalen hade en genomsnittlig ersättning på 27 500 kr per hektar under 2021, vilket är en minskning från de föregående åren. Inte sedan 2010 har ersättning per hektar varit så låg för naturvårdsavtalen. Det är förhållandevis få naturvårdsavtal som tecknats och enstaka större avtal med låga virkesvärden påverkar det genomsnittliga priset per hektar.

Beskrivning

Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda små områden med stor betydelse för växt- och djurarter. Markägaren får då ersättning med ett belopp som motsvarar fastighetens minskade marknadsvärde med ett tillägg på 25 procent.

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt och tidsbegränsat avtal. Ersättningen varierar beroende på hur lång tid som avtalet gäller. Tiden kan variera mellan ett och femtio år. För ett 50-årigt avtal får markägaren 60 procent av områdets rotnetto i ersättning.

Statistiken redovisar Skogsstyrelsens beslut om biotopskyddsområde till och med 31 december 2021, inklusive ej laga kraftvunna beslut om inte annat anges.

Statistiken för naturvårdsavtal omfattar avtal tecknade av Skogsstyrelsen, exklusive arealer som ingår i vitryggs- och ekoparksavtal. Statistiken avser avtal som var gällande sista december 2021. En viss mängd naturvårdsavtal övergår i till exempel naturreservat eller upphör att gälla med tiden och statistiken underskattar därför mängden bildade naturvårdsavtal något avseende tidigare årtal.

Biotopskydd och naturvårdsavtal kan även formas av andra myndigheter och kommuner. Statistiken som presenteras här rör enbart Skogsstyrelsens del. Det finns även andra typer av formellt skyddad skogsmark som till exempel naturreservat. En samlad redovisning av allt nytillkommet formellt skydd inom skog görs senare under våren av SCB och Naturvårdsverket i statistiken om Skyddad Natur. Även statistiken om Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark som publiceras i juni innehåller skattningar om formellt skydd av skog.

För båda skyddsformerna gäller att inga överlappsanalyser mot andra typer av formellt skydd har gjorts.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter