Nyckelbiotop.

Registrering av nyckelbiotoper prövas av högsta förvaltningsdomstolen

Nyhet - 23 maj 2023

Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper kommer att prövas av högsta instans. Nyligen har Högsta förvaltningsdomstolen beviljat prövningstillstånd i ett av totalt åtta överklagade ärenden.

Flera domstolar har tidigare konstaterat att Skogsstyrelsen saknat tillräckligt tydligt rättsligt stöd för registrering av nyckelbiotoper, alltså områden i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. Skogsstyrelsen överklagade domarna och i höstas konstaterade till exempel kammarrätterna i Göteborg och Jönköping att Skogsstyrelsen har saknat stöd i rättsordningen för att registrera nyckelbiotoper.

För att få vägledning överklagade Skogsstyrelsen till högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen som nu alltså beviljat prövningstillstånd i ett av de totalt åtta överklagade ärendena. I den domen sa kammarrätten att registreringen är att se som ett förvaltningsbeslut och därmed är överklagbart men samtidigt sa domstolen att Skogsstyrelsen saknar tillräckligt rättsligt stöd för registreringen.

I sitt beslut om prövningstillstånd skriver Högsta förvaltningsdomstolen: ”Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Skogsstyrelsens registrering av en nyckelbiotop utgör ett förvaltningsbeslut som får överklagas.”