Virkesvälta och GROT-hög.

Regeringen får underlag för bedömning om hållbar biomassa

Nyhet - 19 juni 2019

Skogsstyrelsen har i dag lämnat över underlag till regeringen inför bedömningen om Sveriges regelverk för bioenergi från skogen uppfyller EU:s krav på hållbarhet. Underlaget visar att det finns en lång rad regleringar att ta hänsyn till.

Sverige ska genomföra EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, det så kallade förnybartdirektivet. Direktivet innehåller hållbarhetskriterier för skoglig biomassa. Enligt direktivet måste det finnas lagstiftning, övervaknings- och kontrollsystem som minimerar risken att biomassan kommer från en produktion som inte är hållbar. Om Sverige inte har en produktion av skoglig biomassa som anses hållbar tillkommer mer detaljerade krav.

För att kunna göra bedömningen har regeringen begärt in och nu fått underlag från Skogsstyrelsen.

– Med hjälp av underlaget kan regeringen bedöma om befintligt regelverk motsvarar kraven i direktivet. Underlaget beskriver den svenska lagstiftningen, övervaknings- och kontrollsystem som berör kriterierna i direktivet. Dessutom redogör underlaget för hur utsläpp och upptag av växthusgaser relaterat till skörd av biomassa ingår i våra klimatmål, säger miljöekonom Jörgen Pettersson som lett arbetet med rapporten.

En lång rad bestämmelser i till exempel skogsvårdslagen och miljöbalken påverkar, visar rapporten. Det handlar bland annat om lagstiftning som reglerar avverkningar, återbeskogning efter avverkning, miljöhänsyn och skydd av skog.

Själva bedömningen om Sveriges regelverk motsvarar kraven enligt EU-direktivet kommer sedan att göras av regeringen, det ingår inte i Skogsstyrelsens uppdrag.

Kontakt