Tjädertupp.

Rätt begränsa avverkning på grund av tjäder

Pressmeddelande - 20 december 2018

Skogsstyrelsen gjorde rätt som begränsade en avverkning i Västra Götaland eftersom det finns en spelplats för tjäder i närheten. Det visar en dom från Mark- och miljööverdomstolen som kom i dag. Domstolen skriver att det allmänna intresset av att skydda fortplantningsmiljöerna för tjädern i det här fallet väger tyngst.

– Eftersom domen kommer från högsta instans och inte går att överklaga har vi nu ett definitivt kvitto på att vi tänkt rätt när vi gjort de svåra avvägningarna kopplade till dagens lagstiftning om artskyddet i skogen, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Mark- och miljööverdomstolen skriver i sin dom om de avvägningar som ska göras mellan allmänna och enskilda intressen innan beslutet fattas enligt miljöbalken (12:e kapitlet, paragraf 6). Där ska i det här fallet det allmänna intresset av att skydda miljöer som är lämpliga fortplantningsområden för tjädern, väga tyngre än skogsägarens intresse av att avverka som planerat.

Enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning kan avverkningen, om den genomförs som planerat, leda till att det berörda områdets kontinuerliga ekologiska funktion för tjäderpopulationen i området inte kan upprätthållas. Även om tjädern har stor utbredning i landets norra delar, måste hänsyn tas till storleken på tjäderbeståndet på lokal och regional nivå, skriver domstolen.

– Här bedömer vi att domen är vägledande och visar att vi gjort rätt när vi gjort en bedömning av hur stort tjäderbeståndet är lokalt och regionalt. Det spelar alltså inte någon roll att det finns mycket tjäder i andra delar av landet, som vi uppfattar domen, säger Emil Bengtsson, Skogsstyrelsens distriktschef i Göteborg.

– Det är givetvis beklagligt att det dragit ut på tiden och påverkat en planerad avverkning. Samtidigt är domen viktig för att alla parter ska kunna få en vägledning och större förståelse när det gäller bedömningar kopplat till artskyddsförordningen framöver, säger Emil Bengtsson.

Domstolen noterar också att en fastighetsägare har rätt till ersättning om ett beslut enligt miljöbalken innebär att pågående markanvändning inom den berörda delen av fastigheten avsevärt försvåras. Frågan om ersättning ska prövas i ett separat mål om parterna inte kommer överens, skriver domstolen.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar återigen att Skogsstyrelsen är behörig att fatta beslut när det gäller fridlysningsbestämmelserna i artskyddsförordningen.

Bakgrund:
Skogsstyrelsen fick för ett år sedan rätt i den lägre instansen, mark- och miljödomstolen i Växjö, att göra en begränsning av två planerade avverkningar i Bollebygds kommun som totalt omfattar 16 hektar. Tjädern är skyddad enligt artskyddsförordningen och begränsningarna sattes upp för att skydda miljöer i närheten av en tjäderspelplats eftersom det är ont om tjäder i området.

Begränsningarna innebar bland annat att markägaren ska lämna kvar trädgrupper och kantzoner men också att det inte fick ske någon avverkning under häckningsperioden. Under förutsättning att begränsningarna följdes kunde markägarna avverka majoriteten av de anmälda områdena.

Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som valde att ta upp fallet och under rättegången tidigare i höst gjorde rätten även en syn på plats. Domen är den första i högsta instans som gäller en avverkning som begränsats på grund av tjäder.

Regeringen har tidigare sagt att regelverket kring artskyddet ska ses över, något som Skogsstyrelsen länge begärt för att det ska bli tillämpbart, effektivt och rättssäkert.

Kontakt

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig på telefon på vardagar kl. 08.00–20.00 samt på helger kl. 10.00–15.00. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.