Rapport om arbetet med nyckelbiotoper

Nyhet - 18 juni 2020

I rapporten ”Utveckling och samverkan om nyckelbiotoper 2017-2019” redovisar Skogsstyrelsen resultat och erfarenheter från införandeprojektet och samverkansprocessen om nyckelbiotoper.

Skogsstyrelsen bjöd in skogssektorn till en bred samverkansprocess om nyckelbiotoper med början i februari 2017. Därefter har en rad händelser och beslut under perioden 2017 - 2019 påverkat processen för samverkan och utveckling av arbetet med nyckelbiotoper. Ett avgörande steg var att Skogsstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att genomföra en landsomfattande inventering från 2018. I samband med det startade ”Införandeprojektet om nyckelbiotoper”, som bland annat hade i uppgift att förbereda för inventeringen.

Ökad kunskap i sakfrågor

Arbetet är nu avslutat. I rapporten ”Utveckling och samverkan om nyckelbiotoper 2017-2019” beskriver Skogsstyrelsen resultat och erfarenheter.

Myndigheten konstaterar att utvecklings- och samverkansarbetet har bidragit till ökad kunskap i sakfrågor som rör nyckelbiotoper. Exempel på det är:

  • kunskapsunderlagen om skogliga och naturvårdsbiologiska frågor för nordvästra Sverige
  • undersökningen om skogsägares attityder till naturvård och nyckelbiotoper samt
  • arbetet med att utveckla kommunikationen med markägare i anslutning till nyckelbiotopsinventering.

Arbetet har också bidragit till insyn i och förståelse för de olika perspektiv som finns i frågan.

Viktigt med tydliga förutsättningar vid samverkan

En lärdom från samverkansprocessen är att det är viktigt med tydliga förutsättningar och befogenheter för de aktörer som deltar i samverkans- och utvecklingsarbetet,

– Det handlar bland annat om att ha en gemensam bild av vilka frågor som processen och dess aktörer har rådighet över och kan hantera, och vilka frågor som bör hanteras på andra sätt, säger Johan Wester, Skogsstyrelsen.