white birch trunk bark close-up

Rapport: mycket återstår för en jämställd skogssektor

Nyhet - 08 mars 2023

Nej tyvärr, vi är inte nära att ha en jämställd skogssektor men det finns 17 vägar dit och vi är en bit på väg. Det visar Skogsstyrelsens rapport på det uppföljande regeringsuppdraget Genomförande av åtgärder för en jämställd skogsnäring som nu lämnas till Regeringen.

I rapporten beskrivs ett urval av aktiviteter olika aktörer i sektorn genomfört under 2020–2022 kopplat till de 17 åtgärder inom fokusområdena utbildning, arbetsliv och enskilt skogsägande som var ett resultat av det tidigare regeringsuppdraget. Inom varje åtgärd finns det framsteg att rapportera, samtidigt som det också återstår mycket arbete.

Det kanske enskilt viktigaste som har hänt är bildandet av Skogssektorns jämställdhetsråd, som är unikt i sitt slag. Skogssektorns jämställdhetsråd verkar för att hela sektorn ska bidra till Sveriges jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Nytt råd sprider goda exempel

Ledamöterna i jämställdhetsrådet utgörs av högsta ledningen och sakkunnig från 35 aktörer och organisationer, bland annat åtta stora bolag, de tre stora skogsägarföreningarna, lärosäten, arbetsgivarorganisationer och ideella organisationer. Rådet ska via dialog och samverkan bidra till en jämställd skogssektor. Sektorns aktörer kan tillsammans forma hur samverkan, mätning, uppföljning och kommunikation ska se ut, vilka mål som sätts och vilka spelregler som ska gälla, samt utbyta erfarenheter och sprida goda exempel.

– Det finns god anledning att vara stolta över den breda uppslutningen och sektorns vilja att kraftsamla kring gemensamma problem- och målbilder. På rådsmötet i april kommer rådet ta beslut om konkreta målbilder inom områdena utbildning, arbetsliv och enskilt skogsägande, säger Karin Bengtsson, jämställdhetsstrateg på Skogsstyrelsen.

Rapporten pekar på ett antal fortsatt stora utmaningar. Bland annat att stereotypa maskulinitetsnormer och en patriarkal kultur finns i alla delar av sektorn. Det finns också en trend mot att icke jämställt ägande blir ännu mindre jämställt. 

Könsuppdelad statistik samlat i ett faktablad

Ytterligare en utmaning som lyfts fram i rapporten är att det fortfarande är svårt att mäta framsteg för jämställdhet, eller brist på sådana. Här har Skogsstyrelsen en viktig roll i att ta fram och sprida kunskap. Som statlig myndighet finns ett ansvar för genomförandet av jämställdhetspolitiken i sektorn. En hörnsten i det uppdraget är att presentera individbaserad statistik med kön som övergripande indelningsgrund. Det är första steget till att kunna göra grundade analyser av hur det står till med jämställdheten i skogen och kunna följa utvecklingen.

Under 2023 genomför Skogsstyrelsen ett utvecklingsarbete för att ta fram mer och ännu bättre tillgängliggöra könsuppdelad statistik. Den kommer presenteras samlat på skogsstyrelsen.se. Till att börja med har ett faktablad tagits fram med samlad statistik från både egna interna undersökningar och register och från andra myndigheter och organisationer.

Faktabladet visar bland annat att det är vanligare att män äger, studerar och arbetar med skog jämfört med kvinnor. Det är fler män som sitter i de största skogsägande aktiebolagens styrelser och arbetar som chefer i skogsbruket. Män är också oftare med i arbetsolyckor som leder till dödsfall i skogsbruket. Statistiken synliggör också hur det sett ut på olika områden över tid.

– Vi har många områden kvar att utforska! Framåt vill kunna presentera ännu mer statistik kopplat till skog och jämställdhet för att bidra till ett mer träffsäkert jämställdhetsarbete för hela sektorn, säger Cecilia Ulfhielm, som arbetar med statistikutveckling på Skogsstyrelsen.

Kontakt