Naturvårdande skötsel, röjning av gran

Rapport ger samlad kunskap om skötselbehovet i skyddad skog

Nyhet - 21 april 2021

Rapporten ”Behov av naturvårdande skötsel i skogar med biotopskydd och naturvårdsavtal” beskriver Skogsstyrelsens tidigare kartläggning av skötselbehoven i drygt 11 000 skyddade områden. Det är det mest omfattande kunskapsunderlaget hittills om skötselbehovet i skog som skyddats av Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen genomförde under 2018 en landsomfattande kartläggning av skötselbehoven i de områden som myndigheten formellt skyddat via naturvårdsavtal eller biotopskydd. Det är den största inventering som Skogsstyrelsen gjort av hur behovet av naturvårdande skötsel i de skyddade områdena ser ut och hur det fördelar sig mellan olika skogstyper och landskap. Resultatet visade att det finns stora och brådskande behov av skötsel i dessa områden för att bevara den biologiska mångfalden i dem.

Ger förutsättningar för rationellt arbete

Den nya rapporten ”Behov av naturvårdande skötsel i skogar med biotopskydd och naturvårdsavtal” beskriver hur kartläggningen gått till samt redovisar var i landet skötselbehoven finns, hur brådskande de är samt vilka åtgärder som behöver utföras.

– Det här kunskapsunderlaget skapar förutsättningar för ett rationellt och kostnadseffektivt arbete med naturvårdande skötsel. Rätt skötsel, på rätt plats och vid rätt tid, säger Emma Liljewall, naturvårdsspecialist Skogsstyrelsen.

Underlag till regeringen

Skogsstyrelsen håller nu tillsammans med andra myndigheter och aktörer på att ta fram en nationell strategi för naturvårdande skötsel. Rapporten är ett viktigt underlag i detta arbete.

– Resultatet från kartläggningen har också gett Skogsstyrelsen möjlighet att ge regeringen konkret underlag och kunskap om de behov som finns för att bevara de värden som staten redan satsat på, säger Anna Norrby, specialist områdesskydd Skogsstyrelsen.

Bakgrund

Skogsstyrelsen skyddar skog i två former, biotopskydd och naturvårdsavtal. Det finns numera drygt 14 000 sådana områden i Sverige, sammanlagt närmare 72 000 hektar. Nästan 60 procent av de skyddade områdena behöver någon typ av skötselinsats på kort eller lång sikt för att naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Exempel på åtgärder är att ta bort gran, friställa gamla träd, släppa betesdjur på skogen eller att genomföra naturvårdsbränning. I nära två av tre områden med skötselbehov behövs akuta insatser, inom fem år, för att inte naturvärden ska riskera att gå förlorade.

Kontakt

Kontakt

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.